Zwiększona eko-sensytywność

Jeśli efekt ten, odniesiony do wysokości ciała, porównamy z efektem tendencji przemian (rys. 13.20), zauważymy, że nasilenie zmian w grupie dzieci obojga rodziców niskich, obojga średnich i obojga wysokich jest różne. W grupie dzieci obojga rodziców wysokich tendencja złotego środka obniży oczekiwany efekt, tendencja przemian zaś go podwyższy: doprowadzi to łącznie do stosunkowo niewielkich zmian. W grupie dzieci obojga średnio wysokich rodziców zaobserwuje się przesunięcie ku większej wysokości ciała, odpowiednie do siły tendencji przemian. W grupie dzieci obojga rodziców niskich wpływ tendencji przemian i złotego środka, wzajemnie się dodając, spowoduje największy przyrost wysokości ciała. Tak też w istocie przedstawia się efekt zmian w populacji – największy udział w zwiększaniu się wysokości ciała mają osoby niskie. .

Innym łącznym efektem zmian jest nakładanie się skutków selekcji, ekosensytywności oraz warunków bytowych (rys, 13.21). Zwiększona eko- sensytywność (jako wynik krzyżowania losowego) warunkuje zwiększoną umieralność płodów i niemowląt, głównie izczególnie małych i szczególnie dużych. Ponieważ jednak rodzi się znacznie więcej dzieci małych (w porównaniu ze średnimi noworodkami: 3,5 kg ciężaru i 50 cm dłu- . gości ciała), znaczna ich umieralność przyczynia się do podnoszenia się średniej wielkości 'ciała niemowląt, a w konsekwencji i osób dorosłych. Selekcja znacznie nasila się w złych warunkach bytowych, w których duża jest zarówno płodność, jak i umieralność. Jednak w tych właśnie warunkach niedożywienie powoduje obniżenie się wysokości ciała, co w pewnym stopniu kompensuje intensywna selekcja osób niskoroslych. W dobrych warunkach bytowych obniża się zarówno płodność, jak i umieralność, a więc selekcja jest słabsza. Zwiększaniu się wysokości -ciała sprzyjają tu dobre warunki bytowe, natomiast zmniejszenie się se-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>