Zmiany, które zachodzą pod działaniem środowiska

Przyczyna zmian wyglądu ludności zamieszkującej konkretny obszar może być jednak i zgoła inna. Może nią być napływ na dany teren ludności reprezentującej inne, niż tu żyjąca, częstości poszczególnych genów, lub też odpływ z danej populacji osób reprezentujących pewne właściwości genetyczne. Tego rodzaju zmiany nie mają charakteru biologicznego (mogą je mieć dopiero w następnych pokoleniach, o ile napływowa ludność wykrzyżuje się z miejscową), dlatego należy je odróżniać od rzeczywistych zmian środowiskowych i genetycznych.

Wpływy środowiskowe m Zmiany, które zachodzą pod działaniem środowiska, nie mają wpływu na genotyp, przejawiają się jedynie zmianami fenotypowymi. Zmiany tego typu nie są dziedziczone, a w następnych pokoleniach mogą występować na skutek podobnego oddziaływania tychże czynników środowiska na potomstwo.

Obserwując zmiany, jakie wystąpiły u dzieci i młodzieży polskiej od 1880 do 1974 r. (p. rys. 3.1), można stwierdzić, że w miarę upływu lat niejednolicie zwiększa się wysokość ciała. Mianowicie istnieją okresy zahamowania lub nawet obniżenia się wysokości ciała. Zaobserwowano je (szczególnie u chłopców) w czasie I i II wojny światowej oraz podczas kryzysu gospodarczego lat 1929-1932, Zmiany te należy wiązać niewątpliwie z niedożywieniem i pogorszeniem się całokształtu warunków bytowych w okresie wojny. Tego rodzaju obserwacje znane są również z terenu wielu innych państw (Niemcy, Japonia, Związek Radziecki itd.) i wiązane bywają z depresjami psychicznymi przeżywanymi w okresie wojen w związku ze śmiercią osób bliskich, zniszczeniami dobytku itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>