Wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży

Jest rzeczą niezmiernie ważną, aby nauczyciel swoją postawą, postępowaniem mógł stanowić dla wychowanków godny do naśladowania wzór. Postępowanie nauczyciela, jego stosunek do spraw zdrowia, jest w sposób krytyczny obserwowane i oceniane przez uczniów, a wszelkie rozdźwięki między głoszonymi przez niego zasadami i ich realizacją w praktyce natrafiają na zdecydowanie negatywną ocenę uczniów.

W związku z tym dość istotna jest dbałość nauczyciela o własny stan zdrowia. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że dobrym wzorem dla uczniów może być nauczyciel otyły, przemęczony, skarżący się na ciągłe bóle głowy czy złe samopoczucie, negatywnie nastawiony do otoczenia.

Wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży jest procesem ciągłym, jednak daje się w nim wyróżnić kilka etapów, które są dość ściśle skorelowane z okresami rozwoju psychofizycznego, chociaż notuje się też i wiele wyjątków.

Etap pierwszy, zwany także przez niektórych autorów heteroeduka- cją, jest typowy dla najwcześniejszych lat życia (do okresu przedszkolnego, ew. pierwszych lat pobytu w przedszkolu). Charakteryzuje się on tym, że dziecko jest przede wszystkim biernym przedmiotem wychowania, głównie działań opiekuńczo-pielęgniarskich. Zachowanie dziecka, vr tym i zachowanie zdrowotne, jest w tym okresie prawie wyłącznie rezultatem naśladowania czy też wykonywania poleceń ludzi starszych. Z czasem jednak następuje automatyzacja tych czynności i stają się one nawykami.

Okres przedszkolny i wiek szkoły podstawowej jest pośrednią fazą,, w której dziecko stopniowo przekształca się z biernego naśladowcy, wykonawcy poleceń, w bardziej aktywnego współuczestnika procesu wychowawczego. Lata te charakteryzują się stopniowo wzrastającym zainteresowaniem sprawami zdrowia, bardziej czynną i świadomą postawą ucznia, wzrostem jego starań o własne zdrowie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>