WYCHOWANIE ZDROWOTNE CZ. II

Wychowanie zdrowotne, podobnie jak wychowanie muzyczne, techniczne, plastyczne itp., jest częścią całego procesu wychowania, zmierzającą do jak najpełniejszego wyposażenia człowieka nie tylko w wiedzę o zdrowiu, ale w odpowiednie umiejętności i nawyki, mające znaczenie dla zdrowia, do kształtowania postaw i motywacji zapewniających rzeczywiste stosowanie zasad higieny, do kształtowania zainteresowań sprawami zdrowia.

Wbrew rozpowszechnionym w społeczeństwie opiniom nie jest to więc wyłącznie przekazywanie uczniom wiedzy zawartej w programach nauczania, ale systematyczne działanie wychowawcze. Proces wychowania zdrowotnego uwarunkowany jest z jednej strony właściwościami danej jednostki lub grupy, stanowiącej przedmiot wychowania, a z drugiej strony fizycznymi i społecznymi cechami środowiska, w którym ten proces przebiega.

Do cech typowych dla jednostki lub grupy należą takie, jak determinowane wiekiem, płcią i stanem zdrowia zaawansowanie w rozwoju fizycznymi i psychicznym, umiejętności i sprawności oraz szereg innych, związanych np. z doświadczeniem życiowym, wrażliwością emocjonalną itp.

Znaczenie środowiska polega przede wszystkim na tym, że może ono ułatwiać lub utrudniać a w skrajnych wypadkach nawet uniemożliwiać wychowanie zdrowotne. Nie chodzi tu tylko o środowisko materialne (np. podstawowe urządzenia sanitarne), ale także o środowisko społeczne.

Proces wychowania zdrowotnego może być realizowany bądź w instytucjach oświatowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, bądź w innych środowiskach. Szczególnie ważne jest środowisko szkolne i przedszkolne. Dzięki powszechności swojego działania wychowawczego środowiska te mogą wpływać na całe społeczeństwo, mogą też wyrównywać wszystkie różnice w zachowaniach zdrowotnych zdeterminowane zróżnicowaniem poziomu warunków bytowych, społecznych, kulturowych poszczególnych rodzin wychowujących swoje dzieci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>