Wady budowy i postawy ciała wśród uczniów

Mniej liczna, ale ważna ze względu na pracę szkolną jest grupa wad wzroku. W grupie tej najczęściej występują zaburzenia ostrości widzenia (wady refrakcji), którymi dotkniętych jest od 10 do 30% uczniów, mniej w szkołach podstawowych, więcej w szkołach zawodowych, a najwięcej w szkołach średnich ogólnokształcących (rys. 15.12). Poza wadami w różnych typach szkół w mieście i na wsi

(wg danych własnych) refrakcji u części dzieci spotykane są zaburzenia widzenia barwnego (daltonizrń), które dotyczą częściej chłopców (ok. 5°/o), a znacznie rzadziej dziewcząt (ok. 0,5%). Wreszcie ok. 5% uczniów wykazuje zaburzenia widzenia obuocznego.

Dość często występują u uczniów także wady budowy i postawy ciała. Stwierdza się je aktualnie u ck. 1/5 uczniów szkół podstawowych. Natomiast w szkołach ponadpodstawowych liczba ta jest prawie 2-krotnie niższa, przy czym jest nieco wyższa wśród uczniów szkół średnich ogólnokształcących, a niższa wśród uczniów szkół zawodowych. Najczęściej spotykane nieprawidłowości to boczne skrzywienie kręgosłupa oraz płaskostopie.

Pewnym problemem nie tyle ze względu na częstość występowania (poniżej 0,5%), ile z uwagi na znaczenie dla samego ucznia są różnego rodzaju kalectwa, w tym i narządów ruchu. Są one najczęściej następstwem wypadków i urazów oraz pozostałością po przebyciu niektórych chorób, takich jak np. choroba Keinego-Medina, porażenie mózgowe itp.

Niezmiernie ważna z punktu widzenia realizacji obowiązku szkolnego jest grupa chorób układu nerwowego, stanów nieprzystosowania, zaburzeń zachowania. Ten rodzaj zaburzeń nasila się wśród dzieci i młodzieży w naszym kraju i na całym świecie. Aktualnie szacuje się, że ok. 15% ogółu młodzieży w Polsce przejawia zaburzenia zachowania lub stany niedostosowania społecznego. Związane jest to głównie z zaburzeniami centralnego układu nerwowego, takimi jak nerwice, psychonerwice, zaburzenia osobowości. Natomiast wśród chorób układu nerwowego stosunkowo najważniejsze są niedorozwoje umysłowe, których rozpowszechnienie ocenia się na 2-3% (rys. 15.13).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>