Układ nerwowy autonomiczny

Układ nerwowy obwodowy i ośrodkowy zarządza ruchami człowieka, odbiorem wrażeń. Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgu, móżdżku, rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego. Natomiast obwodowy układ nerwowy stanowią nerwy czaszkowe i rdzeniowe.

Układ nerwowy autonomiczny tworzą włókna nerwowe biegnące z przykręgosłupowych pni współczulnych do jelit, naczyń krwionośnych, gruczołów wydzielniczych i innych narządów, których czynności nie podlegają woli człowieka.

O ile więc część mózgowo-rdzeniowa układu nerwowego umożliwia ustrojowi przede wszystkim kontakt -ze środowiskiem zewnętrznym, o tyle układ autonomiczny reguluje przebieg procesów wewnątrzustrojowych – pracę serca, trawienie, wydzielanie, wydalanie itd. (rys. 19.4).

Funkcje układu nerwowego są bardzo różnorodne i skomplikowane. Podstawową jednak czynnością jest odruch. Terminem tym określa się wszelkie reakcje na różnego rodzaju podniety, zachodzące za pośrednictwem układu nerwowego. Rozróżnia się odruchy bezwarunkowe i warunkowe. Pierwsze są zdeterminowane odziedziczonymi właściwościami układu nerwowego – są to odruchy wrodzone. Ośrodki tych odruchów znajdują się w niższych częściach układu nerwowego – w rdzeniu kręgowym i w śródmózgowiu. Przykładem takich odruchów może być reakcja źrenicy na światło, reakcja obronna na ból itp. Natomiast odruchy warunkowe są czynnościami nabytymi w ciągu życia. Powstają też m.in_. w związku z nauką w szkole. odpowiedniego przystosowania się. O ile jednak zakres i siła tych bodźców zewnętrznych mogą ulegać bardzo dużym zmianom, o tyle możliwości przystosowawcze ustroju, chociaż znaczne, są jednak ograniczone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>