Szkolna służba zdrowia – ciąg dalszy

Lekarz szkolny ma bardzo rozlegle zadania. Uczniowie to grupa ludności ciesząca się dobrym zdrowiem, a umieralność w tej grupie wieku jest szczególnie niska. Leczenie uczniów nie jest szczególnie trudne, natomiast opieka zdrowotna powinna obejmować kontrolę rozwoju, wykrywanie ew. zaburzeń rozwoju oraz działania korekcyjne. Mówi się także o patofizjologii, czyli odchyleniach w stanie zdrowia, które nie uniemożliwiają co prawda normalnej pracy, jednąk wymagają działań, najczęściej korekcyjnych. Przykładem takich zaburzeń mogą być wady widzenia (wymagające wykrycia i najczęściej stosowania szkieł), wady mowy, przy których konieczna jest korekcja logopedyczna, jak wreszcie wady postawy i budowy wymagające najczęściej korekcji gimnastycznej. Ważnym zadaniem lekarza szkolnego jest ochrona zdrowia psychicznego – zapobieganie nerwicom, wczesne ich wykrywanie. Lekarz szkolny powinien również mieć swój wkład w wychowanie i poradnictwo seksuologiczne.

Tak rozległe zadania lekarza szkolnego- stwarzają konieczność pomocy zespołu konsultantów specjalistów. W tym celu istnieją poradnie międzyszkolne, które grupują specjalistów różnych dziedzin. Poradnie te prowadzą także działania korekcyjne – ortopedyczne, okulistyczne, logopedyczne, audiologiczne, neurologiczne, prowadzą gabinety kontroli sportu i wf (kardiologia) itp. Sprawują także nadzór specjalistyczny nad pracą lekarzy i pielęgniarek szkolnych, przeprowadzając ich szkolenie i stanowiąc pomoc w uzyskiwaniu przez lekarzy specjalizacji w zakresie medycyny szkolnej.

Zaburzenia rozwoju psychicznego oraz choroby psychiczne i nerwice są przedmiotem troski poradni specjalistycznych zwanych poradniami zdrowia psychicznego. Zatrudnieni tam są psychiatrzy i psychologowie. W zakresie opieki nad zdrowiem psychicznym ucznia niezbędna jest współpraca szkoły z odpowiadającą jej poradnią (każda szkoła ma swoją poradnię). Mogą one kierować uczniów do sanatoriów i w razie potrzeby na oddziały szpitalne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>