Stan zdrowia ludności Polski

Umieralność ogólna w Polsce obniżała się stale do roku 1967. Od tego czasu obserwuje się pewną tendencję zwyżkową, która jednak zależna jest od zwiększającej się liczby ludzi starych (rys. 15.3). Podobnie jak w innych krajach również i w Polsce umieralność jest wyższa wśród mężczyzn oraz wśród ludności wiejskiej. Z analizy przyczyn tych zgonów wynika, że np. w roku 1967 na pierwszym miejscu były choroby układu krążenia, na drugim nowotwory złośliwe, na trzecim starczość (rys. 15.4), a więc zupełnie inaczej niż w latach poprzednich (rys. 15.5).

Odmiennie przedstawia się sytuacja, jeśli za podstawę oceny wziąć analizę przyczyn pobytu chorych w szpitalach. Najczęstszym powodem przyjęć do szpitali są choroby układu krążenia (ponad 16/o). Na drugim miejscu uplasowały się wypadki, zatrucia i urazy (ok. 12%), na trzecim – choroby układu moczowo-płciowego. Jeszcze inaczej rysuje się stan zdrowotny ludności w wieku produkcyjnym, jeśli za podstawę oceny przyjąć przyczyny absencji chorobowej w pracy. Dominują tu wypadki, zatrucia, urazy (ponad 18%), a dalej kolejno – choroby układu oddechowego (17,7%), choroby układu krążenia (11%). Natomiast najczęstszym powodem zgłoszeń do lekarza o poradę były choroby układu

Lata oddechowego (18% zgłoszeń), a następnie choroby układu nerwowego i narządów zmysłów (prawie 11%), choroby układu krążenia (nieco ponad 10%). Porównując liczbę zgonów oraz rozpowszechnienie zachorowań w różnych latach stwierdza się, że w ciągu ostatnich 50 lat wzrosła liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych oraz podwoiła się liczba zgonów związanych z wypadkami, urazami i zatruciami. Spadła natomiast w tym czasie liczba zgonów wskutek chorób zakaźnych, podobnie jak zachorowalność na te choroby. W roku 1964 zarejestrowano 44 tys. przypadków błonicy, w 1974 – tylko 6 zachorowań. W roku 1951 – 3 tys. zachorowań na chorobę Heinego-Medina, obecnie nie notuje się przypadków tej choroby. Podobnie w roku 1955 na dur brzuszny chorowało 6 tys. osób, a w 1974 – tylko 200.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>