Stan zdrowia dzieci i młodzieży cz. II

Opisywany spadek umieralności niemowląt wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia się umieralności późnej, tj. niemowląt w wieku od 1 do 12 mieś. życia, która w głównej mierze związana jest z chorobami zakaźnymi i warunkami środowiskowymi. Natomiast umieralność wczesna, niemowląt w 1 mieś. życia, ulegała w Polsce stosunkowo mniejszemu obniżeniu, stanowiąc ostatnio nieco ponad 60% wszystkich zgonów niemowląt. W porównaniu z krajami o niskich współczynnikach umieralności niemowląt, gdzie umieralność wczesna obejmuje ponad 75% ogólnej umieralności tej grupy wieku, sytuację w kraju należy uznać za jeszcze niezadowalającą. Można więc przypuszczać, że odsetek wczesnych zgonów w ogólnej umieralności niemowląt będzie nadal wzrastał przy dalszym obniżaniu się umieralności ogólnej niemowląt. Jeśli chodzi o przyczyny zgonów dzieci w 1 r.ż., to na pierwszym miejscu znajdują się tzw. choroby wczesnego dzieciństwa, a dalej kolejno choroby układu oddechowego, wady wrodzone, przy czym procent zgonów z powodu chorób wczesnego dzieciństwa i wad wrodzonych wzrasta (rys. 15.9). Jak widać z powyższego, a także z dynamizmu zmian przyczyn zgonów niemowląt w Polsce w ciągu ostatnich lat (tab. 15.1), możliwości obniżania

Odmiennie przedstawia się stan zdrowia dzieci starszych, w wieku 1-4 lata. Przede wszystkim w tej grupie wieku w porównaniu z nie mowlętami zgłaszalność do lekarzy jest od 33 do 55% mniejsza. Zupełnie inna jest kolejność najbardziej rozpowszechnionych chorób. Choroby za kaźne, które w 1 r.ż. zajmowały piąte miejsce, wśród dzieci w wieku 1-4 lata zajęły miejsce drugie, przy czym wzrost zachorowań na te choroby jest szczególnie widoczny w populacjach miejskich. Znacznie częściej ta grupa wieku jest dotknięta urazami, wypadkami i zatruciami- Natomiast relatywnie mniej jest wśród dzieci w wieku 1-4 lata zachorowań na choroby układu krążenia (rys. 15.10).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>