Sposoby zapobiegania zaburzeniom w rozwoju

Zaburzenia i wady spotykane u dzieci i młodzieży powstają w okresie rozwoju fizycznego, mają nierzadko tendencje do nasilania się w miarę wzrastania i wyraźny związek z warunkami życia i nauki dziecka. Zapewnienie dzieciom w czasie nauki w szkole i w domu warunków higienicznych, racjonalnego rozkładu pracy i wypoczynku z uwzględnieniem zabawy i ruchu w pomieszczeniu (np. stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych) oraz na powietrzu, pełnowartościowego odżywiania może w znacznym stopniu ograniczyć powstawanie i rozwój wad.

Rozpoznawanie wad i zaburzeń rozwojowych oraz postępowanie korekcyjne jest zadaniem szkolnej służby zdrowia, przeprowadzającej okresowe badania. Dzieci, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia od stanu prawidłowego, są kwalifikowane do tzw. grup dyspanseryjnych i poddawane częstszym badaniom.

W przypadkach niektórych wad konieczne jest wdrożenie postępowania korekcyjnego, np. gimnastyki wyrównawczej i korekcyjnej w wadach budowy i postawy, ćwiczeń logopedycznych w wadach mowy, ćwiczeń ortoptycznych w zaburzeniach widzenia obuocznego – zezach. Badania te odbywają się w specjalistycznych przychodniach międzyszkolnych, liczba takich ośrodków jest jednak niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Nauczyciel, obserwując dzieci w czasie pobytu w szkole, może pierwszy dostrzec pewne odchylenia i zasygnalizować o nich lekarzowi szkolnemu. Zadaniem jego jest także przestrzeganie i zachęcenie dzieci do stosowania zaleceń leczniczych i korekcyjnych, np. zwracanie uwagi na noszenie okularów, prawidłową pozycję podczas siedzenia i stania, czytanie i mówienie wg wskazówek logopedy. Niezbędna jest stała współpraca nauczyciela z lekarzem i higienistką szkolną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>