Rozpowszechnienie chorób i zaburzeń zdrowia

Ogólnie biorąc współczynniki umieralności dzieci i młodzieży kształtują się w Polsce na podobnym poziomie jak w innych krajach o zbliżonym rozwoju (rys. 15.14). niektórych krajach na 1000 ludności w roku 1968 (wg danych WHO)

Przyczyny zgonów są zróżnicowane w zależności od wieku, W ostatnich latach w wieku 5-19 lat były to najczęściej wypadki, urazy i zatrucia. Na drugim miejscu były nowotwory, wśród których główne znaczenie ma w tych granicach wieku białaczka. Trzecią pozycję zajmują: w grupie młodszej choroby układu nerwowego, a w grupie starszej (15-19 lat) choroby układu krążenia.

Coraz mniejsze znaczenie jako przyczyny zgonów mają choroby zakaźne, choroby układu trawiennego, jak również choroby układu krążenia w tej grupie wieku. Ogólnie oceniając stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce można, stwierdzić, że w okresie powojennym nastąpiła wyraźna poprawa zdrowia . tej części społeczeństwa. Obniżyły się wskaźniki umieralności, zwłaszcza wśród niemowląt. Doszło do istotnych zmian współczynników zachorowalności i chorobowości. Rzadziej występują choroby zakaźne, stopniowo zmniejsza się częstość próchnicy, choroby reumatycznej i szeregu innych zaburzeń. Natomiast notuje się pewne nasilenie tzw. chorób cywilizacyjnych, takich jak urazy, wypadki, zatrucia, nowotwory, wady wrodzone i rozwojowe oraz zaburzenia zdrowia psychicznego.

Rozpowszechnienie chorób i zaburzeń zdrowia jest różne na terenie kraju. Notuje się różnice między miastem i wsią, jak też między poszczególnymi regionami, przy czym z reguły stan zdrowia dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, nie uprzemysłowionych, o zahamowanym procesie uprzemysłowienia i urbanizacji jest relatywnie gorszy. Niemniej generalnie rzecz biorąc, istnieją podstawy do twierdzenia, że stan zdrowia dzieci i młodzieży polskiej nie jest gorszy niż w innych krajach o podobnym jak nasz poziomie rozwoju kulturalnego i gospodarczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>