Przyczyny zaburzeń psychicznych

Nie wszystkie przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych są nam znane. Do takich należą czynniki wywołujące schizofrenię i niektóre psychozy, Przyczyn powstawania nerwic podaje się w piśmiennictwie bardzo wiele. Oto najczęściej cytowane przez autorów czynniki, które mogą sprzyjać powstawaniu zaburzeń psychicznych:

Zmiana warunków, w jakich człowiek żyje, powoduje konieczność przystosowania się. Jeżeli warunki życia zmieniają się stopniowo, powoli – to człowiek lepiej lub trochę gorzej może się do nich przyzwyczaić bez większej szkody dla organizmu. Natomiast, jeżeli środowisko zmienia się gwałtownie, życie w nowych warunkach może być przez człowieka dotkliwie odczuwane. Tak dzieje się często, gdy z warunków życia wiejskiego człowiek nagle zostaje przerzucony do środowiska wysoce zurbanizowanego.

Wśród dzieci . młodzieży (w przyszłości dotyczyć to będzie także dorosłych) narasta liczba osób wykazujących organiczne zaburzenia w centralnym układzie nerwowym. Taka sytuacja jest poniekąd wynikiem postępu medycyny i nauk towarzyszących, wspierających działanie lekarzy.

Ciężkie choroby zakaźne są najgroźniejsze dla noworodków i niemowląt. Nawet jeżeli dziecko przeżyje, może powstać trwałe zaburzenie organiczne w strukturze mózgowia. Przejawia się to często znanymi i opisywanymi objawami, jak np, dysleksja, zaburzenia rozwoju psychoruchowego itp. Znajduje to często odbicie w zaburzeniu zachowania, w trudnościach z przystosowaniem do danego środowiska, w zachowaniu „dziwnym” (wybitne zdolności do jednych czynności, a brak możliwości opanowania innych sfer działania na elementarnym poziomie itp.). Tak zwani „organicy” mogą przy właściwych metodach wychowania osiągnąć zadowalające wyniki przystosowania społecznego także w zakresie nauki szkolnej. W warunkach trudnych mogą jednak wykazywać postępujące zaburzenia, nie mogą. sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nimi społeczeństwo, W tych przypadkach, wchodząc w konflikt ze środowiskiem, podlegają łatwo znerwicowaniu i często schodzą na margines społeczeństwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>