Program wychowania zdrowotnego

Postępowanie wychowawcze nauczyciela biorącego pod uwagę wszystkie wymienione informacje powinno być zindywidualizowane, uwzględniać różnice w poziomie wychowania zdrowotnego poszczególnych członków grupy, zmierzając do wyeliminowania złych nawyków, prostowania błędnych pojęć, poprawiania niewłaściwych postaw, mających swe źródło w środowisku pozaszkolnym, głównie domowym.

Ważne jest także poznanie dotychczasowych osobistych doświadczeń zdrowotnych dziecka (np. pobyt w szpitalu, przebyte choroby itp.), po- nieważ mogą one stanowić dogodny punkt wyjścia do dalszego postępowania wychowawczego.

Dopiero dobre rozpoznanie grupy oddanej pod opiekę nauczyciela wychowawcy może stanowić właściwą podstawę do opracowania racjonalnego planu wychowania zdrowotnego oraz doboru najbardziej odpowiednich metod postępowania.

Na to, aby wychowanie zdrowotne było skuteczne, niezbędne jest spełnienie wielu różnorodnych warunków. Niektóre z nich tkwią w szeroko rozumianym środowisku. Chodzi tu m.in. o podstawowe środki służące zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, a zwłaszcza o urządzenia zdrowotne, które bezpośrednio lub pośrednio służąc potrzebom zdrowotnym przedstawiają także wartość ogólnowychowawczą.

Sprawą dość ważną jest odpowiednie skorelowanie działalności wychowawczej mającej na celu nauczenie korzystania z określonych urządzeń zdrowotnych z możliwością ich użytkowania w tym samym czasie.

Program wychowania zdrowotnego, jeśli ma być skuteczny, musi opierać się na znajomości potrzeb zdrowotnych wychowanków, na zaspokajaniu tych potrzeb oraz na rozbudzaniu potrzeb nowych. Z tym wiąże się dość ściśle odpowiednie wykorzystanie obyczajów, tradycji zdrowotnych obowiązujących w danej grupie, w sensie eliminowania elementów obyczajowości niekorzystnych dla zdrowia, a stymulowanie j rozwijanie tych, które sprzyjają umacnianiu zdrowia. Jest to problem nie bez znaczenia, ponieważ w Polsce jest jeszcze dość duże zróżnicowanie zachowań zdrowotnych ludności, zależne od obyczajów regionalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>