Prawidłowy rozkład zajęć szkolnych

Dyspozycja do pracy zmienia się u człowieka w różnych porach dnia, tygodnia i roku. Zmiany te są w znacznym stopniu związane z okresowymi wahaniami funkcji fizjologicznych – z tzw. rytmami biologicznymi. Takie biorytmiczne zmiany w ciągu dnia są znane w odniesieniu do ponad 40 różnorodnych zbadanych dotychczas procesów fizjologicznych.

Zdolność do jakiejkolwiek pracy czy działalności może być wysoka tylko wtedy, gdy rytm życia (pracy, nauki i wypoczynku) jest zgodny z rytmem biologicznym. Badania dynamiki zmian efektywności pracy w ciągu dnia wykazały, że zarówno u dorosłych, jak i u uczniów istnieją dwa szczyty maksymalnej zdolności do pracy. Pierwszy w godzinach rannych między godziną 8 a 12 oraz drugi po południu między godziną 16 a 18. W środku dnia ok. godziny 14 zdolność do pracy zmniejsza się (rys. 19.9). Jednakże zdolności do pracy w ciągu dnia strefa biorytmicznego optimum ulega wahaniom u poszczególnych osób: dla niektórych najlepsze są godziny ranne, dla innych wieczorne.

Również w ciągu dnia szkolnego obserwuje się u uczniów zmiany dyspozycji do pracy. Kształt krzywych tych zmian jest zależny z jednej strony od biorytmów oraz od indywidualnych właściwości ustroju, a z drugiej od obciążenia pracą i od wypoczynku.

Można wyróżnić wiele indywidualnych typów dynamiki zmian dyspozycji do pracy w ciągu dnia szkolnego (rys. 19.10). U uczniów klas młodszych największy spadek zdolności do pracy notuje się poczynając od trzeciej lekcji (rys. 19.11), a u uczniów klas starszych od piątej (rys. 19.12). Z tych też względów niecelowe, jest planowanie w rozkładach szkolnych zajęć więcej lekcji, niż na to pozwalają możliwości fizjologiczne uczniów. wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne, tj. przedmioty wymagające głównie aktywności ruchowej (pracy dynamicznej).

Ma ogół jednak, bez względu na podstawę klasyfikacji, do najtrudniejszych przedmiotów zalicza się matematykę, fizykę, język obcy, chemię. Jednakże trudność tego samego przedmiotu dla ucznia może być różna w poszczególnych klasach (tab. 19.2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>