Potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży

Nie mniej ważną determinantą skuteczności wychowania zdrowotnego jest powszechność działań w tym zakresie oraz zgodność tych działań. Chodzi tu przede wszystkim o skoordynowanie działań wychowawczych w różnych środowiskach, a także wewnątrz zinstytucjonalizowanych środowisk dziecięco-młodzieżowych (przedszkola, szkoły itp.), orAz i przestrzeganie zgodności zaleceń i postulatów zdrowotnych z zachowaniami zdrowotnymi (zgodność teorii i praktyki zdrowotnej).

Należy wspomnieć również o odpowiednim wykorzystaniu właściwych metod i technik wychowawczych. Warto jednak podkreślić, że nie jest to główny, ale tylko jeden z wielu warunków skutecznego wychowania zdrowotnego.

W związku z rozpowszechnieniem wychowania zinstytucjonalizowanego (rozwój sieci żłobków, upowszechnienie przedszkoli, świetlic, półinternatów itp.), a w konsekwencji i wzrostem liczby dzieci i młodzieży objętych działaniem placówek oświatowo-wychowawczych oraz wydłużeniem się ich pobytu w tych placówkach, szybko rozszerza się zakres i wydłuża czas wychowawczych wpływów nauczycieli na coraz to większą część ludności.

Wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży jest jeszcze sprawą o tyle ważną, że stosunek do zdrowia ukształtowany w wieku szkolnym, trwając przez lata, będzie w przyszłości decydował o poziomie kultury zdrowotnej następnych pokoleń.

Potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży są różne na różnych etapach rozwoju ontogenetycznego. Najogólniej można je podzielić na dwie zasadnicze grupy. Potrzeby bezwzględne, charakterystyczne dla dzieci najmłodszych, to konieczne do życia żywienie, oddychanie, sen itp.

Potrzeby względne objawiają się wraz z rozwojem psychofizycznym. Nie mają one bezpośredniego związku z warunkami koniecznymi do utrzymania życia, ale tworzy je sam człowiek (np. mycie rąk, gimnastyka poranna itp.). Są to potrzeby subiektywne i ulegają wielu zmianom, zależnie od zmieniającej się sytuacji dziecka. Jedne zanikają, a na ich miejsce pojawiają się inne. Jest ich tym więcej i tym bardziej stają się zgodne z rzeczywistymi potrzebami zdrowotnymi danej jednostki, im wyższy jest poziom wychowania zdrowotnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>