Poradnie wychowawczo-zawodowe

Ten rodzaj poradni działa w pionie oświaty i wychowania. Zatrudniają one psychologów, pedagogów i asystentów społecznych oraz zajmują się poradnictwem zawodowym – organizują w szkołach prelekcje na temat preorientacji zawodowej, badają uczniów kończących szkołę i udzielają porad w zakresie wyboru właściwego typu dalszej nauki, mogą kierować uczniów do właściwych szkół. Poradnie te udzielają także rad w przypadkach niepowodzeń szkolnych i prowadzą rehabilitację w przypadkach fragmentarycznych zaburzeń rozwoju typu dysleksji i dys- grafii.

W zakresie poradriictwa wychowawczego poradnie udzielają konsultacji rodzicom i nauczycielom w razie trudności wychowawczych, opiekują się uczniami trudnymi z zaniedbanych środowisk itp. W pracy swej poradnie zawodowo-wychowawcze korzystają z konsultacji lekarzy szkolnej służby zdrowia. Pacjenci, u których stwierdza się zaburzenia psychiczne, są kierowani do poradni zdrowia psychicznego.

Wiele instytucji prowadzi poza tym poradnie i punkty konsultacyjne w zakresie, który może interesować pedagoga. Poradnie rodzinne prowadzi Towarzystwo Planowania Rodziny i zajmują się one konfliktami pokoleń, trudnościami wychowawczymi, zwłaszcza w przypadkach związanych z problemami seksuologicznymi młodzieży. Uniwersytety powszechne organizują cykle odczytów pod nazwą uniwersytetów dla rodziców: przy tychr-mstytucjach są niekiedy poradnie o charakterze społeczno-wychowawczym. Na niektórych terenach poradnie prowadzi Liga Kobiet, sądy dla nieletnich, Milicja Obywatelska i inne instytucje i organizacje społeczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>