Pomiary dziewczynki M. S. w wieku od 8 do 12 lat

Liczba większa od 100 oznacza rozwój badanego dziecka szybszy niż typowy dla dziecka w danym wieku i o danej budowie ciała, mniejsza – wolniejszy, zaś równa 100 – tempo właściwe dla danego wieku. Odczytu WRR można dokonać bez obliczeń, z zamieszczonego na rys. 19 no- mogramu: przykładając linijkę na osi lewej do odpowiedniej dla dziecka PPRS, a na osi prawej – do odpowiedniej dla PPSO, na przecięciu ze środkową linią skośną odczytujemy na niej wielkość WRR.

Na tabeli przy rys, 18 zaznaczono także rubrykę, w którą wpisano różnicę poziomów chronologicznych (RFC), znak plus lub minus określa, czy nastąpiło przyspieszenie czy opóźnienie rozwoju, a wielkość różnicy,, w jakim stopniu zaznaczyło się odchylenie.

Przykład, 3. Pomiary dziewczynki M. S. w wieku od 8 do 12 lat można wyznaczyć na siatce graficznej metody oceny tempa i harmonii rozwoju (rys. 18) przezna- czonej dla dziewcząt. Na podstawie pomiarów wyznaczono punkty i połączono je liniami. Pozycje punktów odczytano na siatce poziomów standardowych (poprzeczne linie przerywane) i wpisano w odpowiedniej rubryce tabeli umieszczonej przy siatce. Różnice między kolejno osiąganymi poziomami standardowymi wpisano w następnej rubryce (PPSR), Następnie w rubryce PPSO wpisano (odczytane w tab. 7) odpowiednie dla poszczególnych klas wieku i kanału przyrosty poziomów ogólnie charakterystycznych dla dziecka w danym wieku i budowie ciała (PPSO). Stosunek PPSR do PPSO, odczytany z nomogramu (rys. 19), wpisano do rubryki WRR. W następnej rubryce wpisano osiągnięte przez dziewczynkę poziomy chronologiczne, ..a obok (RPC) różnice między osiągniętym poziomem chronologicznym w danym wieku a jej rzeczywistym wiekiem kalendarzowym. Uzyskane dane można ocenić .następująco:

– 1. Dziewczynka rozwija się prawidłowo (w granicach wąskiej normy), harmonijnie, charakteryzując się budową przesuniętą w kierunku dzieci lekko tęgich.

– 2. Początkowo poziom rozwoju badanej jest zgodny z pożiomem charaktery stycznym dla dzieci w jej wieku, ale od 11 r.ż. dziewczynka nie osiąga poziomu -odpowiedniego do wieku.

– 3. Początkowo rozwój jej przebiega prawidłowo (WRR = 100), następnie ulega zwolnieniu, co w konsekwencji prowadzi do opóźnienia rozwoju.

– 4. W okresie badań rozwój dziewczynki należy w całości uznać za prawidłowia to tabela 8, podająca cechy charakterystyczne dla poszczególnych typów postawy. 5 J

Najłatwiej najpierw ustalić, czy u badanego przeważa kifoza piersiowa nad lordozą lędźwiową (ześpół typów kifotycznych), czy na odwrót lordoza jest większa (zespół lordotyczny) bądź też obie krzywizny są podobnej wielkości (zespół równoważny), w ramach tych zespołów ustalamy pozostałe szczegóły, głównie stopień nasilenia krzywizn wy. Należy jednak nadal obserwować jeszcze przez pewien okres, czy nie wykaże ona dalszej tendencji do opóźnień, które mogą być sygnałem zmian chorobowych, zaburzeń wynikłych ze złych warunków bytowych, stresów itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>