Metoda skorelowanych cech cz. III

Przykład 1. Dziewczynka A. S. w wieku II lat ma 142,5 cm wysokości i waży 33,5 kg. Na osi pionowej siatki (rys. 18) odnajdujemy wielkość 142,5 cm i wystawiamy z niej prostopadłą. Następnie na osi poziomej odnajdujemy wielkość 33,5 kg i również wystawiamy prostopadłą aż do przecięcia się z poprzednią. W miejscu przecięcia się obu linii zaznaczamy punkt. Punkt ten znalazł się w kanale K, na linii odpowiadającej wiekowi ll-letniej dziewczynki. Ogólnie można więc ocenić rozwój badanej dziewczynki jako prawidłowy, harmonijny, z tendencją do budowy lekko szczupłej.

Czytaj całość

Stan zdrowia ludności Polski – kontynuacja

Jeszcze w latach pięćdziesiątych roczna liczba nowych zachorowań na gruźlicę wynosiła ok. 130 tys., z czego 1/3 dotyczyła dzieci. Od roku 1974 gruźlica u dzieci została całkowicie opanowana, a w tymże roku ogólna liczba nowych zachorowań nie przekraczała 27 tys, Z chorób nie- zakaźnych narastającym problemem są nowotwory – w roku 1960 zanotowano 30 tys, nowych zachorowań, a w 1973 już ponad 60 tys.

Czytaj całość

Wady wzroku cz. III

Leczenie może być skuteczne, jeżeli rozpocznie się je w jak najwcześniejszym okresie życia dziecka, a pogląd, że z zeza „wyrasta się”, jest błędny. Oprócz wyrównania wad wzroku szkłami (można je dobrać już w 2 czy 3 r,ż.) w większości przypadków konieczne są jeszcze specjalne ćwiczenia w poradniach ortoptycznych, zasłanianie oczu itp. W pewnej liczbie przypadków do prawidłowego ustawienia gałek ocznych niezbędny bywa zabieg operacyjny, wykonywany na mięśniach gałki ocznej.

Czytaj całość

Ocena siły mięśniowej

Pomiar siły mięśniowej ręki przedstawia rys. 26. Dziecko ujmuje ręką dynamometr skalą do środka. Kończyna jest wyprostowana w łokciu i skierowana skośnie w bok tułowia. Jednym silnym uciskiem dziecko pokonuje opór dynamometru. Odczytujemy wynik z dokładnością do 1 kg, a wskazówkę dynamometru sprowadzamy z powrotem do pozycji zerowej. Pomiaru dokonujemy dla ręki prawej i lewej, powtarzając 3-5-krotnie i notując wynik największy. Wynik dla ręki lewej i prawej sumujemy.

Czytaj całość

Kwestie związane z dojrzewaniem cz. II

Jak wspomniano poprzednio, do czynników, które determinują czas i przebieg dojrzewania, należą m.in. czynnik genetyczny oraz regulacja neurohormonalna. W procesie dojrzewania udział biorą prawie (wszystkie gruczoły hormonalne, lecz rolę wiodącą grają hormony podwzgórza (hypotalamus), przysadki, tarczycy, kory nadnerczy oraz gonad (gru czoły płciowe). Istnieją podstawy do przyjęcia poglądu, że także grasica i być może szyszynka uczestniczą w regulacji dojrzewania.

Czytaj całość

RYTMY BIOLOGICZNE U CZŁOWIEKA

Przebieg rozwoju osobniczego człowieka komplikują w pewnym stopniu wahania występujące w ciągu doby, miesiąca, roku. Powszechnie wiadomo, że wysokość ciała człowieka jest większa rano niż wieczorem – po całym dniu pracy. Przyczyną tego jest następujące w ciągu dnia przy chodzeniu, przy pracy, uprawianiu sportów itd. pogłębianie się krzywizn kręgosłupa, zacieśnianie stawów kończyny dolnej i między- kręgowych itp. Zmianom sezonowym, podobnie jak temperatura czy naświetlenie słoneczne, ulega również człowiek. Są one wyraźnie powiązane z warunkami zewnętrznymi, w jakich człowiek żyje, i są wyrazem fenotypowego przystosowania się funkcji fizjologicznych i biochemicznych ustroju oraz jego struktur do aktualnego stanu środowiska lub trybu życia. Światło, temperatura – to najprostsze synchronizatory tych rytmów.

Czytaj całość

Występowanie specjalnego typu niedokrwistości zwanej sierpowatą

Mechanizmy selekcji środowiskowej miały różnorodne przejawy, co można wykazać na przykładzie enzymu laktazy. Enzym ten, występujący u wszystkich niemowląt, uczestniczy w trawieniu cukru zwanego laktozą, który zawarty jest w mleku matki. U ludów, które nie hodują zwierząt, a w związku z tym nie odżywiają się w okresie paniemowlęcym mlekiem, u większości osób dorosłych genetycznie uwarunkowane wytwarzanie laktazy zostaje zahamowane (rys. 13.12) wskutek niespożywa- nia przez wiele pokoleń pokarmu zawierającego laktozę.

Czytaj całość

Zaburzenia dojrzewania płciowego

Najczęściej spotykane zaburzenia dojrzewania płciowego polegają na opóźnieniu jego objawów, całkowitym ich braku lub przedwczesnym występowaniu, Czas występowania objawów, ich kolejność, a także stopień nasilenia poszczególnych cech dojrzewania u różnych osobników zdrowych znacznie się różnią.

Czytaj całość

Dojrzałość szkolna – dalszy opis

Poza badaniem dojrzałości szkolnej badanie wstępne powinno wykryć defekty głównie w zakresie narządów zmysłów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić naukę w normalnych warunkach. Chodzi tu przede wszystkim o określenie sprawności widzenia i słyszenia w celu wykrywania fragmentarycznych ubytków, które mogą prowadzić do ayslekcji i dysgrafii. Wczesne wykrycie tych defektów powinno skłonić do zastosowania specjalistycznych metod nauki od początku, w przeciwnym wypadku dziecko napotyka wiele trudności w nauce i łatwo zniechęca się do szkoły.

Czytaj całość

Fobia szkolna

Zjawisko fobii szkolnej rozaptruje się zazwyczaj w powiązaniu z nerwicami. Jest to bardzo często pierwszy etap rozwoju wyłączeniowej formy nieprzystosowania, polega on na odczuwaniu lęku przed zajęciami szkolnymi, na niechęci do uczestniczenia w nich. Uczeń zrażony niepowodzeniami i trudnościami mimo obietnic poprawy do szkoły nie chodzi. Jest w depresyjnym stanie, poczuwa się do winy i ma świadomość. bezsensu swojej sytuacji. Częstym tłumaczeniem, wybiegiem takich uczniów jest konflikt z jakimś nauczycielem, rzadziej z kolegą. Doświadczenie uczy, że zmiana nauczyciela czy klasy nie zawsze daje pozytywne rezultaty. Bardzo często uczeń z fobią szkolną, szukając jakiegoś usprawiedliwienia, „ucieka w chorobę”, skarżąc się na dolegliwości, niekiedy nawet rzeczywiście gorączkuje przed wyjściem do szkoły. Jeżeli przyczyną fobii jest rzeczywiście określony nauczyciel, uczeń, zupełnie zdrów i pogodny, choruje w przeddzień lekcji z tym właśnie nauczycielem.

Czytaj całość

Wiek kostny

Wiek ten można określić na podstawie analizy obrazu kostnienia na zdjęciu rentgenowskim. Powoduje to zresztą uzasadnione zastrzeżenia, należy bowiem unikać niepotrzebnego napromieniania, które może stać się źródłem mutacji i zaburzeń rozwojowych. Zdjęcia ręki przy zabezpieczeniu gonad są jednak na tyle bezpieczne, że metodę tę stosuje się, szczególnie gdy chodzi o formowanie odrębnych grup pod względem wieku rozwojowego do celów rehabilitacji, korekcji wad postawy ciała itp.

Czytaj całość