Okres starości – ciąg dalszy

Okres do 70 r.ż,, gdy postępuje inwolucja procesów ważnych dla sprawności działania organizmu, dla jego podstawowych funkcji życiowych – nazywany jest fazą przedstarczą. Już w tym okresie wg polskiego prawodawstwa ludzie odchodzą na emeryturę, w dodatku kobiety wcześniej. Jest to sprzeczne z biologicznymi zmianami, jakie zachodzą w organizmie. Osobnicza zmienność w zaawansowaniu procesów starzenia się jest też znaczna. Pewne zawody wymagają wprawdzie bardzo wysokiej sprawności fizycznej i przystosowywania się do nowych sy tuacji, ale inne raczej dużego doświadczenia. W tych ostatnich zawodach ludzie mogą pracować znacznie dłużej, toteż np. pracownicy naukowi, którzy wykazując się odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi uzyskali stopnie profesorskie, odchodzą na emeryturę dopiero po 70 r.ż W każdym jednak zawodzie powinna istnieć indywidualna kwalifikacja i w niektórych przypadkach (będących wypadkową postępu procesów starzenia się oraz typu zawodu) słuszne jest kierowanie na emeryturę już w wieku 50 lat (rys. 11.38), natomiast w innych nawet ludzie po 70 r.ż. mogą w mniejszym wymiarze godzin skutecznie pełnić swoje obowiązki. Jest to moment społecznie bardzo ważny zarówno z punktu widzenia gospodarki narodowej i efektów pracy, jak i danej jednostki. Zaobserwowano bowiem, że osoby wyłączone z życia zawodowego – szczególnie wysoko aktywne i sprawne do starości – bardzo szybko ulegają zmianom inwolucyjnych i umierają. Więź społeczna i aktywność zawodowa jest więc jednym z czynników hamujących postęp procesów starzenia się, a przynajmniej ich wpływ na stan psychiczny.

Okres po 70 r.ż. nazywany bywa fazą starczą, w tym też wieku przeciętnie inwolucja właściwości organizmu jest tak zaawansowana, że dochodzi do stanu zwanego niedołęstwem starczym: człowiek wymaga wtedy ponownie (jak w okresie niemowlęctwa) opieki i pielęgnowania ze strony innych osób. Jest to naturalnym obowiązkiem dzieci, którym człowiek poświęca swój wiek dojrzały.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>