Odchylenie standardowe

Komutacja odsetków ba stosować podział na centyle, tj. wielkości odsetkowe. Dany centyl pokazuje, jak wiele dzieci (konkretnie jaki procent) znajduje się poniżej danego punktu: ten typ podziału także pokazano na rys. 9. Na rysunku tym uwidoczniono także inne systemy podziału, stosowane w psychologii, których nie będziemy bliżej omawiać. Pokazują one jednak, jak normy psychologiczne można porównać z podanymi w niniejszej książce normami rozwoju fizycznego i psychomotorycznego.

Metodę centylową można przedstawić w postaci tabel lub graficznie jako tzw. siatki centylowe. Siatki centylowe wyrysowane są na układzie współrzędnych, gdzie na osi poziomej oznaczono wiek w latach, a na osi pionowej – wielkość cechy w jednostkach, w jakich jest mierzona. Układ ten tworzy siatkę, na której tle skośnie przebiegają granice poszczególnych „kanałów”, tj. linie oznaczające procentową częstość danej cechy w danym wieku.

Kanały te powstają w następujący sposób. Dla każdej z klas wieku wyznaczono wielkości cechy odpowiadające 5 centylowi, czyli poniżej tej wielkości znajduje się 5% dzieci w danym wieku i danej płci w populacji wzorcowej. Analogicznie wyznaczono wielkości odpowiadające 15,

W ten sposób uzyskano punkty dla każdej kolejnej klasy wieku. Punkty te połączono ze sobą dla wszystkich wielkości 5 centyla, następnie 15 centyla itd. Specyfikę kanałów podaje tabela 4. Kanał między 35 a 65 centylem zawiera 30/o środkowych spostrzeżeń i określa granice tzw. wąskiej normy. Inaczej mówiąc, w tych granicach w każdej z klas wieku znajduje się 30% przeciętnych pod względem wielkości danej cechy dzieci: jeżeli kolejno badane dziecko przypadnie na ten kanał, można uznać, że rozwój jego jest prawidłowy wg wspomnianego kryterium wielkości badanej cechy. W granicach między 15 a 85 centylem znajduje się 70% środkowej masy spostrzeżeń: stanowi to granice tzw. szerokiej normy. W odniesieniu do dziecka nie mającego innych odchyleń zdrowotnych rpożna jeszcze uznać, że dana cecha nie upoważnia do kwestionowania stanu jego rozwoju, a więc zdrowia ocenianego miernikami pozytywnymi, jeżeli nie wykracza poza granice szerokiej normy. W jej ramach jednak można wyróżnić dzieci o ponad średnim rozwoju cechy (kanał A) oraz dzieci o poniżej średnim rozwoju badanej cechy (kanał a).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>