Ocena stanu biologicznego populacji

Ocena dokonana przy współpracy lekarza z nauczycielem powinna zawierać dwa ważne elementy. Jednym z nich jest ogólna oceną stanu biologicznego populacji, w jakiej pracuje dany zakład nauczania lub wychowania. Zaleca się dokonanie tego również w ramach ćwiczeń z „Biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania’'. Można tego dokonać poprzez zbadanie wszystkich lub losowo dobranych osób i przyrównanie ich do wielkości wzorcowych (np. norm zamieszczonych w niniejszym rozdziale, a dotyczących najlepiej w kraju rozwiniętej młodzieży warszawskiej). W porównaniu takim muszą być wzięci pod uwagę także ułomni, niedorozwinięci, chorzy itp. Całość bowiem populacji daje jej właściwy obraz, który charakteryzuje czynniki wpływające na jej rozwój. Zamiast badania całej populacji można wybrać jej losową próbkę, która odzwierciedlałaby pełną zmienność panującą w populacji. Aby to było możliwe, każdy osobnik musi mieć jednakową szansę trafienia do próbki, stąd stosuje się ich przypadkowe losowanie.

Opis losowania, oceny populacji, szczegółowy opis metod kóntroli rozwoju populacji oraz poszczególnych osób można znaleźć w obszernej monografii poświęconej temu zagadnieniu (N. Wolański – Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 1975). W niej też można znaleźć wyjaśnienie problemów zarysowanych skrótowo w dalszej części niniejszego rozdziału oraz obszerniejszy zbiór norm.

Po dokonaniu oceny stanu biologicznego populacji (przykład takiej oceny ludności miejskiej w Polsce na tle zakresu zmienności 124 krajów świata przedstawia rys. 1), można przystąpić do oceny poszczególnych osobników w jej ramach. _

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>