Ocena rozwoju na tle cech rodziców

Ocena rozwoju na tle cech rodziców jest nawiązaniem do genetycznego uwarunkowania rozwoju. Jeżeli rodzice są wysocy jako przedstawiciele swojej płci na tle populacji, z której się wywodzą, podobnie wysokie powinny być ich dzieci na tle swoich rówieśników danej płci itd.

Zastosować tu można kilka metod postępowania opisanych w podręcznikach, z których podamy dwie. Pierwsza opiera się na tzw. specyficznych standardach wysokości ciała, sporządzonych oddzielnie dla chłopców (tab. 5) i dla dziewcząt: (tab. 6). Tabele te ułożono na zasadzie zwiększonego podobieństwa dzieci do wielkości średniej rodzicielskiej {korelacja z nią jest wyższa niż z wielkością cechy każdego z rodziców z oddzielna). Średnia rodzicielska jest to średnia arytmetyczna danej cechy u ojca i matki. Na jej podstawie można przewidywać z większą dokładnością wielkość cechy u dziecka w poszczególnych klasach wieku.

Poszczególne rubryki odpowiadają w tych tabelach średniej rodziciel- ‘ skiej wysokości ciała, wyróżnionej co 2 cm. Poszczególne rzędy (wiersze) podają oczekiwaną wysokość ciała w danym wieku dziecka, umieszczonym z lewej strony tabeli.

Jeżeli’więc np. ojciec ma wysokość 178 cm, a matka 164 cm, to średnia rodzicielska wyniesie 171 cm. Badany chłopiec ma 138 cm wysokości w wieku 10 lat i 3 miesięcy. Z interpolacji między klasami wieku wynika, że powinien on mieć 141,1 cm wysokości. A więc przy uwzględnieniu właściwości rodziców jest on o 3,1 cm za niski. Jak pamiętamy

Metoda oceny na tle rodziców wniosła zatem pewną poprawkę. Pozostałe cechy można w danym przypadku nawiązywać do wielkości należnych, do wysokości ciała oczekiwanej z uwzględnieniem cech rodziców, co znacznie poprawi realność oceny.

Bardzo uproszczonym sposobem, szczególnie do zastosowania wobec innych niż wysokość cech, dla których nie mamy opracowanych tabel, jest porównywanie rozwoju rodziców i dzieci na tle siatek centylowych..

Metoda ta nie nadaje się jednak do cech ulegających z wiekiem znacznym zniekształceniom (np, ciężar ciała, grubość fałdu skórno-tłuszczowe- go). Można więc np. obwód klatki piersiowej oceniać wg kanału zajmowanego przez jedno z rodziców w najwyższej grupie wieku na tej samej siatce, na której badamy jego dziecko. Jeżeli ojciec przypadł do kanału np. LO, można by oczekiwać, że w tym właśnie kanale będzie się rozwijał jego syn. Jest to jednak ocena tylko przybliżona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>