Metoda skorelowanych cech – dalszy opis

Przykład 1. Dziewczynka A. S. w wieku 11 lat ma 142,5 cm wysokości i waży 33,5 kg. Na osi pionowej siatki (rys. 18) odnajdujemy wielkość 142,5 cm i wystawiamy z niej prostopadłą. Następnie na osi poziomej odnajdujemy wielkość 33,5 kg i również wystawiamy prostopadłą aż do przecięcia się z poprzednią. W miejscu przecięcia się obu linii zaznaczamy punkt. Punkt ten znalazł się w kanale K, na linii odpowiadającej wiekowi 11-Ietniej dziewczynki. Ogólnie można więc ocenić rozwój badanej dziewczynki jako prawidłowy, harmonijny, z tendencją do budowy lekko szczupłej.

Przykład 2. Gdy badane dziecko ma 11 lat, a punkt wyznaczony na podstawie wysokości i ciężaru ciała odpowiada dziecku 12-letniemu, możemy określić to jako przyspieszenie rzędu roku. Jeżeli dziecko ma np. 11 lat, a wyznaczony punkt znajduje się powyżej poziomu 11 lat, ale poniżej 12 lat, przyspieszenie określamy przez podzielenie odcinka między 11 a 12 r.ż. na 12 równych części odpowiadających 12 miesiącom w roku. Następnie odczytujemy, ilu miesiącom (powyżej 11 lat) odpowiada wyznaczony punkt reprezentujący badane dziecko.

Ocenę dynamiki rozwoju umożliwiają narzucone na siatkę omówione już poziomy standardowe. Wpisując w tabelę umieszczoną przy siatce poszczególne wielkości wysokości i ciężaru ciała w odpowiednich grupach wieku, na podstawie odpowiadających im punktów na siatce można określić, jakie poziomy standardowe dziecko osiągnęło. Poziomy te wpisujemy w odpowiedniej dla nich rubryce. Następnie, odejmując od poziomu, jaki dziecko osiągnęło np. mając w czasie badania 10 lat, poziom, jaki miało w wieku 9 lat, uzyskujemy roczny przyrost poziomów występujących rzeczywiście (PPSP) i zapisujemy w rubryce oznaczonej tym skrótem na wysokości między 9 a 10 r.ż. Liczba ta określa, jaki procent całkowitego rozwoju postnatalnego osiągnęło dziecko w czasie dzielącym dwa kolejne badania, tu – w ciągu roku. Porównując PPSR z przyrostem poziomów standardowych przeciętnie występujących (PPSO) możemy określić tempo rozwoju badanego dziecka. Odczytując w tabeli 7 PPSO, należy to uczynić wg kanału, w którym badane dziecko się- znajduje, ponieważ dzieci o różnym typie budowy wykazują zróżnicowane tempo rozwoju. Średnie tempo rozwoju wynosi 6,3 poziomu standardowego na rok, skąd można wywnioskować, czy badane dziecko roz-

Tabela 7 wija się szybciej, czy wolniej niż przeciętnie, a w porównaniu z PPSO, czy szybciej, czy wolniej niż dziecko w danym wieku o „jego” typie budowy ciała. Można to dokładniej określić na podstawie tzw. wskaźnika rytmiczności rozwoju {WRR):

Liczba większa od 100 oznacza rozwój badanego dziecka szybszy niż typowy dla dziecka w danym wieku i o danej budowie ciała, mniejsza – wolniejszy, zaś równa 100 – tempo właściwe dla danego wieku. Odczytu WRR można dokonać bez obliczeń, z zamieszczonego na rys. 19 no- mogramu: przykładając linijkę na osi lewej do odpowiedniej dla dziecka PPRS, a na osi prawej – do odpowiedniej dla PPSO, na przecięciu ze środkową linią skośną odczytujemy na niej wielkość WRR.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>