Metoda siatek centylowych – ciąg dalszy

Kanały te powstają w następujący sposób. Dla każdej z klas wieku wyznaczono wielkości cechy odpowiadające 5 centylowi, czyli poniżej tej wielkości znajduje się 5% dzieci w danym wieku i danej płci w populacji wzorcowej. Analogicznie wyznaczono wielkości odpowiadające 15,

W ten sposób uzyskano punkty dla każdej kolejnej klasy wieku. Punkty te połączono ze sobą dla wszystkich wielkości 5 centyla następnie 15 centyla itd. Specyfikę kanałów podaje tabela 4. Kanał między 35 a 65 centylem zawiera 30°/o środkowych spostrzeżeń i określa granice tzw. wąskiej normy. Inaczej mówiąc, w tych granicach w każdej z klas wieku znajduje się 308/o przeciętnych pod względem wielkości danej cechy dzieci: jeżeli kolejno badane dziecko przypadnie na ten kanał, można uznać, że rozwój jego jest prawidłowy wg wspomnianego kryterium wielkości badanej cechy. W granicach między 15 a 85 centylem znajduje się 70% środkowej masy spostrzeżeń: stanowi to granice tzw. szerokiej normy, W odniesieniu do dziecka nie mającego innych odchyleń zdrowotnych można jeszcze uznać, że dana cecha nie upoważnia do kwestionowania stanu jego rozwoju, a więc zdrowia ocenianego miernikami pozytywnymi, jeżeli nie wykracza poza granice szerokiej normy. W jej ramach jednak można wyróżnić dzieci o ponad średnim rozwoju cechy (kanał A) oraz dzieci o poniżej średnim rozwoju badanej cechy (kanał a).

Istotą rzeczy, nawiązującą do omawianej w rozdz. 9 tezy o limitowanym ukierunkowaniu rozwoju, jest to, że prawidłowo rozwijające się dziecko powinno pozostawać w ramach kanału. Jedynie w okresie pokwi-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>