Jąkanie

Do najczęściej spotykanych wad artykulacyjnych u dzieci i młodzieży zaliczamy: seplenienie – cechujące się wadliwym wymawianiem s, z, c – sz, ż, dź, dz – ś, ź, ć: reranie – nieprawidłowe wymawianie r: łełanie – wadliwe wymawianie ł: gęganie – wadliwe wymawianie g, k: bezdźwięczność – zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne b-p, g-k, d-t, w-f: . mowa nosowa (zamknięta i otwarta) – spowodowana niedrożnością nosa, wadliwą budowę podniebienia twardego i nieprawidłową funkcją podniebienia miękkiego.

W niektórych przypadkach wad artykulacyjnych niezbędne jest leczenie operacyjne (rozszczepy warg, podniebienia, uszkodzenia narządów artykulacyjnych na skutek urazów). Podstawowe postępowanie korekcyjne nie wymaga zabiegów operacyjnych, a po jego przeprowadzeniu konieczne jest stosowanie ćwiczeń ortofonicznych. Niektóre wady o małym natężeniu mogą usuwać sami rodzice, przestrzegając wskazówek udzielonych przez logopedę. Czasami polega to na systematycznym stosowaniu ćwiczeń przez kilka miesięcy, a nawet lat, a dobre wyniki daje przede wszystkim korekcja rozpoczęta w wieku przedszkolnym, najpóźniej do 10 r.ż.

Jąkanie jest zaburzeniem mowy polegającym na krócej lub dłużej trwającym zachwianiu koordynacji: oddechu-głosu-artykulacji. Pogląd na istotę i przyczyny jąkania nie został do dziś w nauce ustalony. Występuje ono częściej u chłopców, zwłaszcza między 6 a 12 r.ż., i przekazywane jest nieraz jako cecha dziedziczna. Wyróżniamy dwie zasadnicze grupy jąkania: organiczne, będące następstwem zmian w tkance mózgowej, i czynnościowe. W tej ostatniej grupie rozróżniamy jąkanie rozwojowe i urazowe.

Jąkanie rozwojowe może powstać u małego dziecka ok. 3 r.ż. w okresie kształtowania się mowy, kiedy pragnie ono wyrazić więcej, niż umie powiedzieć, i zaczyna powtarzać kilkakrotnie tę samą sylabę. Jąkanie to może ustąpić samoistnie, często jednak znika tylko na pewien czas i pojawia się znowu w warunkach niekorzystnych, np. w chwili rozpoczęcia nauki w szkole w związku z trudnościami przyswajania wiedzy lub w okresie dojrzewania płciowego. –

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>