Higiena psychiczna – kontynuacja

Jedno z bardzo ważnych wskazań higieny psychicznej dotyczy sto- sunków międzyludzkich. Powszechnie wiadomo, że człowiek, który znajduje się w obiektywnie trudnych warunkach życiowych, jeżeli jest otoczony atmosferą życzliwości i zrozumienia, czuje się bez porównania lepiej niż ten, który mając obiektywnie doskonale warunki życia (pracy, warunki materialne, zaopatrzenie itp,), żyje w ustawicznym konflikcie z otoczeniem.

Mówi się, choć jest to zjawisko niewymierne i trudne do obiektywnego udowodnienia, że Współczesny człowiek żyje w coraz gorszych stosunkach międzyludzkich. Nie jest jednak prawdą, że nawet w najwyżej zurbanizowanych środowiskach o wysokim poziomie technizacji muszą panować „wilcze obyczaje”. Wynikają one przede wszystkim z błędów wychowania. Dzieci i młodzież nie liczą się z potrzebami innych, gdyż nie mają do nich szacunku i życzliwości. Cech tych nie kształtuje dom ani szkoła, na wyrabianie właściwych postaw zwraca się zbyt mało uwagi lub nie zwraca się jej w ogóle. Od liderów życia społecznego, organizatorów i szefów w zakładach pracy nie wymaga się umiejętności współżycia, kierowania się w praktyce zasadami higieny psychicznej. Wzrasta przez to liczba ludzi nerwicowych, sfrustrowanych, niezadowolonych i cierpiących.

Szkoła i dom rodzinny powinny za swe naczelne zadanie przyjąć konieczność wychowywania dzieci w duchu optymalizacji stosunków międzyludzkich. Dotyczy to zarówno umiejętności współżycia z innymi, jak i korygowania własnych aspiracji człowieka -na miarę obiektywnych możliwości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>