Główne przyczyny zgonów w krajach wysoko rozwiniętych

Na ogół rozróżnia się cztery strefy klimatyczne: umiarkowaną (Ameryka Płn., Europa, część Azji aż do Japonii, Australia, Nowa Zelandia), południową (Ameryka Płd., południowa część Afryki), śródziemnomorską (basen Morza Śródziemnego, Bliski Wschód, Mandżuria, część Chin) i tropikalną (południe Ameryki Płd., Afryka Centralna, południowo-wschodnia część Azji, część Chin). Strefę tropikalną charakteryzuje duże rozpowszechnienie chorób zakaźnych i pasożytniczych, które zmniejsza się w miarę zbliżania do strefy umiarkowanej. Jednakże i strefa umiarkowana nie jest wolna od chorób zakaźnych, które mają jedynie inną etiologię niż np. w krajach tropikalnych. Choroby zwyrodnieniowe, takie jak nowotwory, pojawiają się na wszystkich kontynentach, jednakże wykazują wiele odrębności pod względem częstości występowania w różnych stronach świata. Przykładowo — rak żołądka przeważa w Japonii, rak płuc i opłucnej w Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a np. rak szyjki macicy występuje stosunkowo często w Indiach, zaś względnie rzadko w Europie, USA i Australii. Rozpowszechnienie chorób wiąże się z zagadnieniami społeczno-ekonomicznymi, co można zauważyć na przykładzie krajów rozwiniętych i krajów rozwijających się gospodarczo.

Kraje rozwinięte charakteryzuje stosunkowo wysoki stopień urbanizacji, wysoki standard życiowy, stosunkowo niskie współczynniki urodzeń i zgonów w porównaniu z krajami rozwijającymi się. W krajach rozwiniętych mała umieralność w młodszych grupach wieku, osiągająca maksimum w wieku 65-75 lat, związana jest ze starzeniem się ludności. W krajach rozwijających się po okresie bardzo wysokiej umieralności w wieku niemowlęcym odsetki zgonów w następnych grupach wieku są dość wyrównane.

Obok różnic demograficznych obserwuje się znaczne różnice w stanie zdrowia ludności tych krajów. Głównymi przyczynami zgonów w krajach rozwiniętych (rys. 15.2) są choroby serca, nowotwory, uszkodzenia naczyń centralnego układu nerwowego, podczas gdy w krajach rozwi- jających się – choroby układu trawiennego, oddechowego, choroby zakaźne.

Porównując zatem stan zdrowia ludności danego kraju jako punkt odniesienia trzeba brać zawsze populacje, które żyją w podobnych strefach klimatycznych i na podobnym poziomie społeczno-ekonomicznym. Polska” należy do grupy krajów rozwiniętych, usytuowanych w strefie umiarkowanej, wszelkie zatem porównania stanu zdrowia ludności Polski będą odnosiły się przede wszystkim do krajów europejskich o podobnym zaawansowaniu rozwoju gospodarczego i stopie życiowej ludności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>