Efekt nizszo wysokość ciała w populacji

Odstępstwo od losowego krzyżowania zakłóca proporcje genotypów. Mianowicie negatywny dobór wybiórczy zwiększa frakcję heterozygot, podczas gdy pozytywny dobór wybiórczy oraz małżeństwa między osobami spokrewnionymi zwiększają w populacji częstość homozygot. Nie musi to zmieniać częstości genów, nawet jeśli ogólna liczebność populacji jednocześnie zwiększa się lub zmniejsza. Jednakże warunkiem jest taka sama dla każdego osobnika w populacji szansa wydania potomstwa.

W niektórych sytuacjach następuje zmiana proporcji genów w kolejnych pokoleniach. Z jednej strony powoduje ją zwiększona płodność osób posiadających pewne geny {np. na niskorosłość). Jeśli w wyniku tego w kolejnych pokoleniach zwiększać się będzie proporcja osobników niskorosłych, obniży to średnią wysokości ciała w populacji (rys. 13.9). Tak też w istocie jest, bowiem osoby wysokie są mniej płodne. Z drugiej strony zmianę proporcji genów może powodować zwiększona umieralność osób mających określone geny, np, tych, którzy mają geny na niskorosłość. Jeśli w kolejnych pokoleniach selekcji ulegaliby niskorośli, w skali populacji wysokość ciała zwiększałaby się (rys. 13.9). Mechanizm ten został potwierdzony w badaniach. Istnieją zatem w populacji dwa mechanizmy w zasadzie się znoszące: osoby wysokorosłe są. mniej płodne, natomiast osoby niskorosłe wcześniej umierają, często zanim wydadzą potomstwo. ,

Tego rodzaju procesy selekcyjne obserwuje się także współcześnie. Przykładem może być związek między niektórymi chorobami a osobami reprezentującymi określone cechy fizyczne: chorzy na gruźlicę mają dłuższe głowy i smukłejsze twarze niż przeciętnie, osoby z pewnymi grupami krwi są bardziej podatne na choroby nowotworowe itd. Udział tych ludzi w formowaniu następnych pokoleń jest mniejszy, gdyż umierają oni młodo. Dawniej umierali najczęściej przed osiągnięciem dojrzałości, stąd następstwa tego były wyraźniejsze. Obecnie postęp medycyny i zwalczanie wielu chorób ograniczyły znaczenie selekcji, poza tym duży wpływ na ograniczenie umieralności ma poprawa warunków bytowych. Na przykład niedożywienie i choroby zakaźne zazwyczaj współistnieją, a wiele chorób zakaźnych miało też znaczenie selekcyjne. Ograniczenie umieralności poprzez rozwój medycyny i podnoszenie poziomu higieny zmniejszyło więc rolę selekcji: nazywamy to relaksacją selekcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>