Dojrzałość szkolna – dalszy opis

Poza badaniem dojrzałości szkolnej badanie wstępne powinno wykryć defekty głównie w zakresie narządów zmysłów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić naukę w normalnych warunkach. Chodzi tu przede wszystkim o określenie sprawności widzenia i słyszenia w celu wykrywania fragmentarycznych ubytków, które mogą prowadzić do ayslekcji i dysgrafii. Wczesne wykrycie tych defektów powinno skłonić do zastosowania specjalistycznych metod nauki od początku, w przeciwnym wypadku dziecko napotyka wiele trudności w nauce i łatwo zniechęca się do szkoły.

Dzieci mające iść do szkoły poddawane są badaniu na kilka miesięcy przed przewidzianym rozpoczęciem nauki. Przy braku dojrzałości może okazać się konieczne włączenie dziecka do zespołu zajęć wychowawczych i w ciągu kilku miesięcy można niekiedy opóźnienie takie wyrównać, zwłaszcza jeżeli wynika ono z zaniedbań środowiskowych.

W ostatnich latach wprowadza się w Polsce masowe obowiązkowe zajęcia sześciolatków w specjalnych klasach przedszkolnych. Program zajęć w tych grupach jest tak zaplanowany, że są to zajęcia jakby pro- pedeutyczne, ułatwiające rozpoczynanie nauki. Obecnie więc przejście od przedszkola do szkoły stało się u nas płynne, stopniowe. Zajęcia w grupach przedszkolnych sześciolatków są szczególnie ważne dla dzieci pochodzących ze środowisk zaniedbanych, które normalnie naukę rozpoczynałyby z pewnymi trudnościami.

Wprowadza się również w Polsce badania bilansowe, czyli obowiązkowe badania dzieci określonego wieku, mające na celu całościowe ujęcie wszystkich aspektów rozwoju i zdrowia. Badania te, zunifikowane i przeprowadzane w całym kraju, pozwolą lepiej określić nie tylko dojrzałość szkolną, ale także stan zdrowia dzieci. Bilansowymi badaniami objęte będą m.in. dzieci sześcioletnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>