Category Biomedycyna

Wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży

Jest rzeczą niezmiernie ważną, aby nauczyciel swoją postawą, postępowaniem mógł stanowić dla wychowanków godny do naśladowania wzór. Postępowanie nauczyciela, jego stosunek do spraw zdrowia, jest w sposób krytyczny obserwowane i oceniane przez uczniów, a wszelkie rozdźwięki między głoszonymi przez niego zasadami i ich realizacją w praktyce natrafiają na zdecydowanie negatywną ocenę uczniów.

Czytaj całość

Czynniki fizyczne uszkadzające płód

Jeżeli rodzice stwierdzą u siebie niezgodność serologiczną w zakresie czynnika Rh, powinni od początku ciąży korzystać ze specjalistycznej porady lekarskiej. Należy pamiętać, że pierwsza ciąża ma największe szanse, by zakończyć się porodem zdrowego dziecka, nie powinno się więc jej pod żadnym pozorem przerywać. Jeżeli we krwi matki wykryte zostaną przeciwciała anty-Rh, może być konieczne specjalistyczne leczenie, jak również może zaistnieć konieczność dokonania transfuzji wymiennej krwi noworodka. Transfuzja taka, dokonywana w szpitalu, polega na usunięciu krwi własnej noworodka (zawierającej przeciwciała) i podaniu właściwie dobranej krwi dawcy. Takie zabiegi dają bardzo dobre rezultaty.

Czytaj całość

Normalność i prawidłowość stanu biologicznego

W tym miejscu należy wyjaśnić dwa istotne pojęcia w ocenie stanu biologicznego: są nimi normalność i prawidłowość. Najogólniej mówiąc, normalne jest to, co odpowiada warunkom, w jakich zostało ukształtowane. Normalne jest więc mniejsze dziecko w warunkach niedoborów pokarmowych oraz duże w warunkach dobrego odżywiania. Dziecko zbyt małe w wyniku niedoborów żywności nie może być jednak uważane za prawidłowo rozwinięte. Prawidłowe jest bowiem to, co odpowiada pewnym kryteriom, w danym wypadku prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Względem norm opartych na dzieciach racjonalnie żywionych dziecko ze złych warunków bytowych będzie nieprawidłowo rozwinięte Zaistniałe sytuacje ilustruje rys. 2. Przedstawia on rozkłady cech w postaci krzywych normalnych. Krzywa taka charakteryzuje się tym, że najwięcej jest osobników średnich, im zaś bardziej wielkość cechy jest odchylona od średniej, tym mniej jest takich osób w obu kierunkach od wielkości średniej, a więc układ jest symetryczny. Populacja żyjąca w warunkach zdecydowanie dobrych będzie przesunięta ku wielkościom większym cechy, na którą warunki te mają wpływ (np. wysokości ciała), natomiast populacja w złych warunkach bytowych – w kierunku obniżonych wielkości badanej cechy. Przeanalizujmy ocenę osobnika (punkt 1), który wobec rozkładów obu tych populacji (rys. 2) zajmowałby pozycję średnią. Przy przyrównaniu go do populacji z warunków dobrych ocenilibyśmy go jako opóźnionego w rozwoju, podczas gdy względem populacji ze złych warunków bytowych byłby on ponad, średnią, a więc przyspieszony w rozwoju danej cechy. Z kolei osobnik oznaczony jako 2 wykraczałby poza zakres zmienności populacji ze złych warunków, co nasuwałoby myśl o nienaturalnym jego rozwoju. Jednak gdyby należał on do populacji z dobrych warunków, wykazywałby ponad średni rozwój, który kwalifikowałby go do dzieci o dobrym stanie rozwoju, Osobnik 3, przeciętny w populacji z warunków złych, a więc w normie, byłby znacznie opóźniony w rozwoju na tle populacji z warunków dobrych.

Czytaj całość

NERWICE CZ. II

Początki badań naukowych nad zjawiskiem nerwicy sięgają przełomu XIX i XX wieku. Wielkie zasługi na tym polu posiada grupa rosyjskich badaczy pod kierunkiem Iwana Pawłowa. Dla ilustracji mechanizmu po- wstawania niektórych nerwic wydaje się celowe przytoczenie opisu pewnego „przypadku” z doświadczeń Pawłowa.

Czytaj całość

Zaburzenia dojrzewania

Dojrzewanie ma wybitnie indywidualny charakter, zarówno czas jego występowania, jak i nasilenie poszczególnych objawów są w granicach „normy” bardzo zróżnicowane. Rozpoznanie zaburzeń może nastąpić tylko w przypadkach krańcowych.

Czytaj całość

Różnica poziomów chronologicznych

Na tabeli przy rys. 18 zaznaczono także rubrykę, w którą wpisano różnicę poziomów chronologicznych (RPC), znak plus lub minus określa, czy nastąpiło przyspieszenie czy opóźnienie rozwoju, a wielkość różnicy, w jakim stopniu zaznaczyło się odchylenie.

Czytaj całość

Zdrowie niemowląt i dzieci młodszych

Częstość występowania określonych przyczyn zgonów w tym przedziale wieku ulega pewnemu zróżnicowaniu. Dla przykładu – w ostatnich latach w 2 r.ż. główną przyczyną zgonów były wypadki, następnie choroby układu oddechowego, na trzecim miejscu wady rozwojowe, na czwartym choroby zakaźne. W wieku 5 lat kolejność jest inna – na pierwszym miejscu także są wypadki, ale na drugim nowotwory, na trzecim choroby układu nerwowego i narządów zmysłów, a następnie wady wrodzone. Wymieniona kolejność nasilania przyczyn zgonów zmieniała się wraz z upływem czasu. Jeszcze do roku 1971 głównym powodem zgonów w wieku 2 lat były choroby układu oddechowego.

Czytaj całość