Monthly Archives Sierpień 2017

Sposoby zapobiegania zaburzeniom w rozwoju

Zaburzenia i wady spotykane u dzieci i młodzieży powstają w okresie rozwoju fizycznego, mają nierzadko tendencje do nasilania się w miarę wzrastania i wyraźny związek z warunkami życia i nauki dziecka. Zapewnienie dzieciom w czasie nauki w szkole i w domu warunków higienicznych, racjonalnego rozkładu pracy i wypoczynku z uwzględnieniem zabawy i ruchu w pomieszczeniu (np. stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych) oraz na powietrzu, pełnowartościowego odżywiania może w znacznym stopniu ograniczyć powstawanie i rozwój wad.

Czytaj całość

Samopoczucie człoweka

Coraz częściej każdy z obywateli w swym życiu powszednim styka się z ludźmi „dziwnymi” – innymi, wymagającymi niekiedy opieki, a zawsze życzliwej tolerancji. Wzrasta więc potrzeba lecznictwa psychiatrycznego. Stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pozostawia wiele do życzenia. Liczbą uczniów szkół podstawowych wymagających opieki psychologicznej lub wprost psychiatrycznej w dużych miastach określa się oo najmniej na 15-30°/o. W każdej klasie znajdują się uczniowie wymagający pewnej pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. Czasem zaburzenia zachowania są wyraźne i utrudniają pracę z uczniem, czy nawet pracę z całą klasą. Kiedy indziej są one dyskretne, niezauważalne, niekiedy jednak i one stanowią poważny problem. Nauczyciel jest tym, który na co dzień styka się z różnymi ludzkimi problemami i musi umieć w stosunku do dziecka właściwie postępować. Niekiedy może to być nawet ważniejsze niż pomoc psychologa i lekarza. Natomiast zły, nieodpowiedzialny nauczyciel może znacznie pogorszyć stan psychiczny ucznia, stać się nawet przyczyną dramatycznych decyzji, jak prób samobójczych czy przerwania nauki szkolnej itp.

Czytaj całość

Samobójstwa i samouszkodzenia

Problem samobójstw jest bardzo stary, jednak wśród dzieci i młodzieży stał się on istotny stosunkowo niedawno. Wnioski z badań nad przyczynami samobójstw {szczególnie wśród dzieci i młodzieży) w bardzo lapidarnym ujęciu można przedstawić następująco.

Czytaj całość

RYTMY BIOLOGICZNE U CZŁOWIEKA CZ. II

Drugim mechanizmem, który miałby powiązania zarówno z wymienionym, jak i z bodźcami dochodzącymi ze środowiska zewnętrznego, miałaby być droga poprzez narządy zmysłów i ośrodkowy układ nerwowy. Pobudzenie podwzgórza (jego rytm jest „ustawiany” już w końcowym okresie rozwoju płodowego), segregowane za pośrednictwem tworu siatkowatego, wpływa na funkcje przysadki i nadnercza. W ten sposób kontrolowana jest cykliczność fizjoiogiczno-biochemicznych funkcji organizmu. Liczne dowody, m.in. oparte na obserwacjach biopotencjałów mózgu, świadczą, że własne biorytmy organizmu pojawiają się u niemowlęcia w drugim trymestrze (ok. połowy roku).

Czytaj całość

ROZWÓJ I WYCHOWANIE SEKSUALNE

W praktyce wychowawczej problemy rozwoju erotycznego powinny zajmować poczesne miejsce. W okresie rozwoju, w wieku szkolnym, rodzi się popęd seksualny i wytwarzają się nawyki jego zaspokajania, zostają też przyswojone normatywy obyczajowe. Szczęście jednostki zależy nie tylko od struktury społecznej kraju, od poziomu ekonomicznego, od powodzenia osobistego w zawodzie itp., alé także – jeżeli nie przede wszystkim – od tego, czy życie seksualne dostarcza człowiekowi satysfakcji, czy ułożyło się pomyślnie. Wiele tragicznych zjawisk, wiele szkód społecznych wynika z patologii seksualnej (np. zbrodnie na tle seksualnym, gwałty, rozpad rodzin itp). Wychowawcy obowiązani są zapewnić wychowankom optymalny start życiowy w tej dziedzinie, zapewnić prawidłowy rozwój erotyczny i zapobiegać patologii. Działanie takie nie jest proste i od wychowania zależy tylko pewna część sukcesu. Nie zwalnia to jednak wychowawców, w tym przede wszystkim rodziny i szkoły, od prób mądrego działania.

Czytaj całość

Przyczyny zaburzeń psychicznych – kontynuacja

Należy tu poruszyć jako przykład problem ucznia niezdolnego. Oblicza się, że 15-20B/o uczniów wykazuje poziom intelektualny poniżej granicy umożliwiającej postęp w normalnej szkole. Tylko ok. 5% z nich trafia do szkól specjalnych. Problem narasta w miarę podnoszenia się wymagań poziomu wykształcenia. Niektórzy z tych uczniów z łatwością mogliby ukończyć np. sześcioklasową szkołę, nie są jednak zdolni do ukończenia szkoły ośmio-, czy tym bardziej – dziesięcioletniej. Jeżeli jeszcze uwzględnimy błędy pedagogiczne szkoły, presję rodziny mającej aspiracje wykształcenia dzieci itp. – to sytuacja ucznia niezdolnego staje się niekiedy wprost nie do zniesienia.

Czytaj całość

Poród i ryzyko z nim związane

Poród jest zjawiskiem fizjologicznym. Każda zdrowa kobieta powinna rodzić bez specjalnych trudności, choć jest to niewątpliwie silne przeżycie i towarzyszy mu ból. Satysfakcja, jaką odczuwa po porodzie, nagradza jej cierpienia.

Czytaj całość

Poradnie wychowawczo-zawodowe

Ten rodzaj poradni działa w pionie oświaty i wychowania. Zatrudniają one psychologów, pedagogów i asystentów społecznych oraz zajmują się poradnictwem zawodowym – organizują w szkołach prelekcje na temat preorientacji zawodowej, badają uczniów kończących szkołę i udzielają porad w zakresie wyboru właściwego typu dalszej nauki, mogą kierować uczniów do właściwych szkół. Poradnie te udzielają także rad w przypadkach niepowodzeń szkolnych i prowadzą rehabilitację w przypadkach fragmentarycznych zaburzeń rozwoju typu dysleksji i dys- grafii.

Czytaj całość

Poradnictwo dla kobiet .

Zadania poradni K polegają na leczeniu zaburzeń ginekologicznych, kontroli zdrowia kobiety w czasie ciąży, kontroli rozwoju płodu oraz na ew. przeciwdziałaniu patologii ciąży. W odpowiednim czasie kieruje się kobietę do szpitala położniczego na poród. Poza zadaniami czysto lekarskimi poradnie te opiekują się ciężarnymi z punktu widzenia prawno- -socjalnego, wydają odpowiednie zalecenia co do ochrany pracy, orzekają o urlopach macierzyńskich i o świadczeniach przysługujących kobiecie w ciąży.

Czytaj całość