Monthly Archives Październik 2015

CYKL JAJNIKA

W przypadku cyklu bezowulacyjnego przedłuża się faza wzrostowa błony śluzowej macicy, brak natomiast fazy ciałka żółtego. Jak z tego wynika, estrogeny wydzielane są stale, a progesteron cyklicznie. W cyklu mentruacyjnym poza krwawieniem dość charakterystyczny jest sam okres jajeczkowania i niektóre kobiety potrafią go u siebie rozpoznać. Jajeczkowanie ma miejsce ok. połowy cyklu i przejawia się m.in. wzrostem porannej ciepłoty ciała o ok. 0,3 do 0,6°C (rys. 12.4), Podwyższana ciepłota, jak też szybsze tętno w ciągu 13-14 dni utrzymują się. Tego rodzaju objawy występują aż do menopauzy, a więc przez cały okres zdolności rozrodczej. Jeżeli po 13-14 dniach od jajeczkowania ciepłota ciała nie spada, a nie ma innego czynnika (chorobowego) podwyższającego ją, świadczy to. o rozpoczęciu się ciąży, W ciągu 1-2 dni przed kolejnym krwawieniem miesięcznym pojawia się obrzmienie sutków, lekkie rozszerzenie źrenic, zatrzymywanie wody, prowadzące niekiedy do lekkich obrzęków nóg wokół kostek, itd. Objawy te ustępują z chwilą rozpoczęcia krwawienia. Niekiedy wystąpienie krwawienia poprzedzają dość ostre bóle wewnętrzne i co ciekawe, tego rodzaju objawy są dziedziczne. Zarówno liczba dni krwawienia, długość cyklu, jak i okres i nasilenie bólów są podobne u matek i córek.

Czytaj całość

Ocena stanu biologicznego populacji

Ocena dokonana przy współpracy lekarza z nauczycielem powinna zawierać dwa ważne elementy. Jednym z nich jest ogólna oceną stanu biologicznego populacji, w jakiej pracuje dany zakład nauczania lub wychowania. Zaleca się dokonanie tego również w ramach ćwiczeń z „Biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania’'. Można tego dokonać poprzez zbadanie wszystkich lub losowo dobranych osób i przyrównanie ich do wielkości wzorcowych (np. norm zamieszczonych w niniejszym rozdziale, a dotyczących najlepiej w kraju rozwiniętej młodzieży warszawskiej). W porównaniu takim muszą być wzięci pod uwagę także ułomni, niedorozwinięci, chorzy itp. Całość bowiem populacji daje jej właściwy obraz, który charakteryzuje czynniki wpływające na jej rozwój. Zamiast badania całej populacji można wybrać jej losową próbkę, która odzwierciedlałaby pełną zmienność panującą w populacji. Aby to było możliwe, każdy osobnik musi mieć jednakową szansę trafienia do próbki, stąd stosuje się ich przypadkowe losowanie.

Czytaj całość

Metoda skorelowanych cech cz. II

Z kolei przesuwanie się w kierunku górnym prawym będzie oznaczało (jeżeli dziecko utrzyma się w ramach danego kanału) przyspieszenie rozwoju o harmonijnym charakterze, przesunięcie zaś ku dołowi i lewej stronie – opóźnienie w rozwoju. Przyspieszenie lub opóźnienie będzie tym większe, im większe jest odchylenie na osiach. Wielkość odchylenia można oznaczyć na podstawie poziomów przebiegających w poprzek kanałów, a odpowiadających wiekowi dziecka. Są to tzw. poziomy chronologiczne, można więc stopień odchylenia wyrazić w latach i mie- siącach, stosownie do liczby przekroczonych poziomów w stosunku dO' tego, który odpowiada wiekowi danego dziecka. Odchylenia można także wyrazić w liczbie poziomów standardowych. Poziomy standardowe są to odsetkowe części przyrostów wysokości i ciężaru ciała, jakie mają miejsce między urodzeniem a stabilizacją wysokości ciała. Odchylenie 5 poziomów standardowych oznacza odchylenie o wielkości 5% rozrostu postnatalnego. Wiek odpowiadający poszczególnym poziomom chronologicznym wypisany jest z lewej, a procenty odpowiadające poziomom standardowym z prawej strony odpowiednich poziomów: widać to na siatkach na rys. 17 i 18,

Czytaj całość

Skutki zaburzenia biorytmów

Na skutek endogennego pochodzenia wielu właściwych człowiekowi biorytmów konieczne jest dostosowanie do nich trybu życia człowieka: nauki i odpoczynku, pracy i zabawy. Dostosowanie to zwiększa efektywność tak pracy, jak i regeneracji sił. Praca jest najwydajniejsza w godzinach 11-12 i 17-19, toteż w tych porach powinna być planowana,, natomiast w godzinach 13-15, gdy wydajność się obniża, trzeba przewidzieć okresy odpoczynku. Nie należy także podejmować pracy w nocy. Wentylacja płuc, maksymalne zużycie tlenu i koszt energetyczny pracy, największy ok. godziny 14, a najniższy ok. 6 rano – wskazują na konieczność stosowania okołopołudniowych przerw w pracy.

Czytaj całość

Przewlekle choroby zakaźne

Gruźlica. Jest to choroba wywołana przez prątek gruźlicy i może praktycznie powodować zmiany chorobowe we wszystkich tkankach i narządach. Najczęstsza jest gruźlica układu oddechowego, rzadsza układu nerwowego (gruźlica mózgu i opon), kości i stawów, przewodu pokarmowego, a także skóry.

Czytaj całość

Metoda siatek centylowych

Metoda centylowa oparta jest na rozkładzie częstości cech w populacji, którą przyjęto jako wzorcową (rys. 9). Posegregowany materiał wg wzrastających wielkości daje obraz mniej lub bardziej symetrycznego rozkładu. W materiałach rozwojowych rozkłady są zazwyczaj asymetryczne dodatnio, tj. mają dłuższe ramiona od strony większych wielkości badanej cechy. W związku z takim ich układem trudniej jest stosowac podział oparty na tzw. odchyleniu standardowym, które obejmuje w obu kierunkach od średniej arytmetycznej (górna skala na rys, 9) 68,3% wszystkich spostrzeżeń, ale tylko przy rozkładzie normalnym (widocznym na przytoczonej rycinie). Gdy układ nie jest symetryczny, trze- ba stosować podział na centyle, tj. wielkości odsetkowe. Dany centyl pokazuje, jak wiele dzieci (konkretnie jaki procent) znajduje się poniżej danego punktu: ten typ podziału także pokazano na rys. 9. Na rysunku tym uwidoczniono także inne systemy podziału, stosowane w psychologii, których nie będziemy bliżej omawiać. Pokazują one jednak, jak normy psychologiczne można porównać z podanymi w niniejszej książce normami rozwoju fizycznego i psychomotorycznego.

Czytaj całość

Odchylenie standardowe

Komutacja odsetków ba stosować podział na centyle, tj. wielkości odsetkowe. Dany centyl pokazuje, jak wiele dzieci (konkretnie jaki procent) znajduje się poniżej danego punktu: ten typ podziału także pokazano na rys. 9. Na rysunku tym uwidoczniono także inne systemy podziału, stosowane w psychologii, których nie będziemy bliżej omawiać. Pokazują one jednak, jak normy psychologiczne można porównać z podanymi w niniejszej książce normami rozwoju fizycznego i psychomotorycznego.

Czytaj całość

Autonomizacja w stosunku do dorosłych

Dojrzewanie psychiczne jest ściśle związane z dojrzewaniem somatycznym. Dzieci opóźnione w dojrzewaniu somatycznym nie podlegają przemianom psychicznym typlowym dla tego okresu. Podobnie osobnicy pozbawieni przed dojrzewaniem gonad pozostają psychicznie bliżsi dzieciom niż dorosłym.

Czytaj całość