Monthly Archives Październik 2015

Dojrzałość szkolna – dalszy opis

Poza badaniem dojrzałości szkolnej badanie wstępne powinno wykryć defekty głównie w zakresie narządów zmysłów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić naukę w normalnych warunkach. Chodzi tu przede wszystkim o określenie sprawności widzenia i słyszenia w celu wykrywania fragmentarycznych ubytków, które mogą prowadzić do ayslekcji i dysgrafii. Wczesne wykrycie tych defektów powinno skłonić do zastosowania specjalistycznych metod nauki od początku, w przeciwnym wypadku dziecko napotyka wiele trudności w nauce i łatwo zniechęca się do szkoły.

Czytaj całość

Fobia szkolna

Zjawisko fobii szkolnej rozaptruje się zazwyczaj w powiązaniu z nerwicami. Jest to bardzo często pierwszy etap rozwoju wyłączeniowej formy nieprzystosowania, polega on na odczuwaniu lęku przed zajęciami szkolnymi, na niechęci do uczestniczenia w nich. Uczeń zrażony niepowodzeniami i trudnościami mimo obietnic poprawy do szkoły nie chodzi. Jest w depresyjnym stanie, poczuwa się do winy i ma świadomość. bezsensu swojej sytuacji. Częstym tłumaczeniem, wybiegiem takich uczniów jest konflikt z jakimś nauczycielem, rzadziej z kolegą. Doświadczenie uczy, że zmiana nauczyciela czy klasy nie zawsze daje pozytywne rezultaty. Bardzo często uczeń z fobią szkolną, szukając jakiegoś usprawiedliwienia, „ucieka w chorobę”, skarżąc się na dolegliwości, niekiedy nawet rzeczywiście gorączkuje przed wyjściem do szkoły. Jeżeli przyczyną fobii jest rzeczywiście określony nauczyciel, uczeń, zupełnie zdrów i pogodny, choruje w przeddzień lekcji z tym właśnie nauczycielem.

Czytaj całość

Wiek kostny

Wiek ten można określić na podstawie analizy obrazu kostnienia na zdjęciu rentgenowskim. Powoduje to zresztą uzasadnione zastrzeżenia, należy bowiem unikać niepotrzebnego napromieniania, które może stać się źródłem mutacji i zaburzeń rozwojowych. Zdjęcia ręki przy zabezpieczeniu gonad są jednak na tyle bezpieczne, że metodę tę stosuje się, szczególnie gdy chodzi o formowanie odrębnych grup pod względem wieku rozwojowego do celów rehabilitacji, korekcji wad postawy ciała itp.

Czytaj całość

Zapadalność na choroby i zaburzenia psychiczne

W minionych stuleciach choroby zakaźne były największym problemem i przyczyną zgonów. Współcześnie w znacznym stopniu opanowano ich szerzenie się. Podstawowym problemem zdrowia współczesnego człowieka są choroby psychiczne. Częstość chorób i zaburzeń psychicznych w warunkach cywilizacji przemysłowej stale wzrasta. Dotyczy to szczególnie ludności wysoko rozwiniętych krajów Europy i Ameryki Północnej.

Czytaj całość

Toksykomania

Pod pojęciem tym rozumiemy zachowanie człowieka, który dla osią– gnięcia określonych wrażeń sięga po środki chemiczne. Najczęściej mamy do czynienia ze zjawiskiem lekomanii, które polega na zażywaniu:, nadmiernej ilości leków, często zupełnie zbędnych albo rzeczywiście przepisanych przez lekarza, albo też dobieranych w sposób samowolny. Są to leki uspokajające, psychotropowe, przeciwbólowe, wreszcie takie, które zażywane w nadmiarze wywołują halucynacje. Ustalenie granicy toksykomanii w wypadku zażywania leków jest trudne w naszej cywilizacji, gdyż normalni ludzie są stopniowo przyzwyczajani nawet przez lekarzy do ogromnych ich ilości.

Czytaj całość

Układ nerwowy autonomiczny

Układ nerwowy obwodowy i ośrodkowy zarządza ruchami człowieka, odbiorem wrażeń. Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgu, móżdżku, rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego. Natomiast obwodowy układ nerwowy stanowią nerwy czaszkowe i rdzeniowe.

Czytaj całość

Czynniki uszkadzające płód

Czynników tych jest bardzo wiele i na pewno nie wszystkie są dokładnie poznane. Do znanych, których, teratogenne działanie jest niewątpliwe, należą: choroby matki, konflikt serologiczny, czynniki fizyczne i czynniki chemiczne.

Czytaj całość

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

Nie można liczyć na skuteczne leczenie, jeżeli nie ma współpracy chorego z lekarzem. Nie można także spodziewać się zachowania i umocnienia zdrowia człowieka bez jego skutecznych działań w tym kierunku.

Czytaj całość

Wady mowy wśód uczniów

W omawianej grupie chorób psychozy występują częściej u młodzieży w wieku 15-17 lat niż u dzieci. Typowym zaburzeniem pojawiającym się głównie u uczniów początkowych klas szkoły podstawowej są wady mowy. W klasach pierwszych wg rozpoznań (wg danych GUS) prawie co piąty uczeń wykazuje nieprawidłowości w zakresie mowy. Najczęściej są to wady artykulacyjhe, rzadziej jąkanie. W klasach starszych, wady mow) są mniej rozpowszechnione i dotyczą nie więcej niż kilku procent uczniów.

Czytaj całość

Odchylenie standardowe – kontynuacja

Istotą rzeczy, nawiązującą do omawianej w rozdz. 9 tezy o limitowanym ukierunkowaniu rozwoju, jest to, że prawidłowo rozwijające się dziecko powinno pozostawać w ramach kanału. Jedynie w okresie pokwitania i dorastania następuje zmiana kanału, która wynika z realizacji modeli rozwoju młodzieży wcześnie i późno dojrzewającej.

Czytaj całość

Rozwój popędu seksualnego – dalszy opis

Wynika z tego, że pierwsze lata życia są bardzo ważne dla rozwoju erotycznego i wychowania seksualnego. W okresie dojrzewania matka przestaje być jedynym obiektem miłości, pojawia się przyjaźń z osobnikami własnej płci. Więź ta zazwyczaj nie jest tak silna jak z matką, odgrywa jednak nadal ważną rolę rozwojową, jest dalszym „treningiem uczuciowym”, przygotowaniem do dalszej fazy rozwoju, kiedy to pojawia się miłość heteroseksualna.

Czytaj całość