Daily Archives 6 października 2015

Metoda skorelowanych cech cz. II

Z kolei przesuwanie się w kierunku górnym prawym będzie oznaczało (jeżeli dziecko utrzyma się w ramach danego kanału) przyspieszenie rozwoju o harmonijnym charakterze, przesunięcie zaś ku dołowi i lewej stronie – opóźnienie w rozwoju. Przyspieszenie lub opóźnienie będzie tym większe, im większe jest odchylenie na osiach. Wielkość odchylenia można oznaczyć na podstawie poziomów przebiegających w poprzek kanałów, a odpowiadających wiekowi dziecka. Są to tzw. poziomy chronologiczne, można więc stopień odchylenia wyrazić w latach i mie- siącach, stosownie do liczby przekroczonych poziomów w stosunku dO' tego, który odpowiada wiekowi danego dziecka. Odchylenia można także wyrazić w liczbie poziomów standardowych. Poziomy standardowe są to odsetkowe części przyrostów wysokości i ciężaru ciała, jakie mają miejsce między urodzeniem a stabilizacją wysokości ciała. Odchylenie 5 poziomów standardowych oznacza odchylenie o wielkości 5% rozrostu postnatalnego. Wiek odpowiadający poszczególnym poziomom chronologicznym wypisany jest z lewej, a procenty odpowiadające poziomom standardowym z prawej strony odpowiednich poziomów: widać to na siatkach na rys. 17 i 18,

Czytaj całość