Daily Archives 3 października 2015

Metoda siatek centylowych

Metoda centylowa oparta jest na rozkładzie częstości cech w populacji, którą przyjęto jako wzorcową (rys. 9). Posegregowany materiał wg wzrastających wielkości daje obraz mniej lub bardziej symetrycznego rozkładu. W materiałach rozwojowych rozkłady są zazwyczaj asymetryczne dodatnio, tj. mają dłuższe ramiona od strony większych wielkości badanej cechy. W związku z takim ich układem trudniej jest stosowac podział oparty na tzw. odchyleniu standardowym, które obejmuje w obu kierunkach od średniej arytmetycznej (górna skala na rys, 9) 68,3% wszystkich spostrzeżeń, ale tylko przy rozkładzie normalnym (widocznym na przytoczonej rycinie). Gdy układ nie jest symetryczny, trze- ba stosować podział na centyle, tj. wielkości odsetkowe. Dany centyl pokazuje, jak wiele dzieci (konkretnie jaki procent) znajduje się poniżej danego punktu: ten typ podziału także pokazano na rys. 9. Na rysunku tym uwidoczniono także inne systemy podziału, stosowane w psychologii, których nie będziemy bliżej omawiać. Pokazują one jednak, jak normy psychologiczne można porównać z podanymi w niniejszej książce normami rozwoju fizycznego i psychomotorycznego.

Czytaj całość

Odchylenie standardowe

Komutacja odsetków ba stosować podział na centyle, tj. wielkości odsetkowe. Dany centyl pokazuje, jak wiele dzieci (konkretnie jaki procent) znajduje się poniżej danego punktu: ten typ podziału także pokazano na rys. 9. Na rysunku tym uwidoczniono także inne systemy podziału, stosowane w psychologii, których nie będziemy bliżej omawiać. Pokazują one jednak, jak normy psychologiczne można porównać z podanymi w niniejszej książce normami rozwoju fizycznego i psychomotorycznego.

Czytaj całość