Monthly Archives Październik 2015

Drobnoustrój i makroustrój

Wzajemne oddziaływania drobnoustrojów i makroustroju są złożone i nie będą przedmiotem rozważań w tym podręczniku. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie drobnoustroje są dla człowieka szkodliwe. Wspomniane oddziaływanie podzielić możemy na pewne kategorie:

Czytaj całość

NERWICE

Trudność omawiania nerwic polega na tym, że brak jest jednolitej ich definicji, a proponowane przez różnych autorów są ze sobą niekiedy wprost sprzeczne. Zarówno dla praktyki, jak i badań naukowych sytuacja taka jest niekorzystna.

Czytaj całość

Rytmika sezonowa

Powszechnie wiadomo, że dzieci nie w każdej porze roku rosną jednakowo szybko. W okresie wiosenno-letnim obserwuje się zwiększone przyrosty wysokości, a małe ciężaru ciała. Na odwrót, w okresie jesieńno-zimowym dzieci wykazują znaczne przyrosty ciężaru ciała, zaś małe wysokości. Wiąże się to zapewne z procesami przemiany materii oraz gospodarką energetyczną. Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia podstawowa przemiana materii obniża się, a wzmaga w okresach chłodnych. Poziom wapnia, magnezu, sodu oraz fosforanów i chlorków w organizmie jest maksymalny latem (częściowo i wiosną), natomiast niski w okresie zimowym. Poziom witaminy C jest wysoki na jesieni, a niski na przełomie wiosny i lata. s Sezonowe wahania wykazują także zachorowalność oraz umieralność. W miesiącach chłodnych występuje nasilenie nieżytów oskrzeli, astmy (co jest zrozumiałe), ale i choroby wrzodowej dwunastnicy. Zwiększenie zachorowań na choroby zakaźne jest zróżnicowane (rys. 12.1). Odra dominuje od kwietnia do czerwca, dur we wrześniu-październiku, poliomyelitis na przełomie września i października, płonica w listopadzie i grudniu, błonica zaś w grudniu. Nie wszystkie z tych chorób potrafimy powiązać z konkretnymi zmianami warunków środowiska zewnętrznego tak jak przeziębienia. Stąd przypuszcza się, że istnieją tu także pewne predyspozycje związane z biorytmiką organizmu, np. obniżeniem okresowej odporności tak nieswoistej, jak i swoistej. Może to także wiązać się z okresowymi wahaniami pewnych fizjologicznych właściwości organizmu. Na przykład ciśnienie krwi jest najwyższe między październikiem a lutym, a najniższe w okresie letnim, stężenie hemoglobiny (rys. 12.2) wysokie w zimie, niskie na jesieni.

Czytaj całość

Metoda skorelowanych cech cz. III

Przykład 1. Dziewczynka A. S. w wieku II lat ma 142,5 cm wysokości i waży 33,5 kg. Na osi pionowej siatki (rys. 18) odnajdujemy wielkość 142,5 cm i wystawiamy z niej prostopadłą. Następnie na osi poziomej odnajdujemy wielkość 33,5 kg i również wystawiamy prostopadłą aż do przecięcia się z poprzednią. W miejscu przecięcia się obu linii zaznaczamy punkt. Punkt ten znalazł się w kanale K, na linii odpowiadającej wiekowi ll-letniej dziewczynki. Ogólnie można więc ocenić rozwój badanej dziewczynki jako prawidłowy, harmonijny, z tendencją do budowy lekko szczupłej.

Czytaj całość

Stan zdrowia ludności Polski – kontynuacja

Jeszcze w latach pięćdziesiątych roczna liczba nowych zachorowań na gruźlicę wynosiła ok. 130 tys., z czego 1/3 dotyczyła dzieci. Od roku 1974 gruźlica u dzieci została całkowicie opanowana, a w tymże roku ogólna liczba nowych zachorowań nie przekraczała 27 tys, Z chorób nie- zakaźnych narastającym problemem są nowotwory – w roku 1960 zanotowano 30 tys, nowych zachorowań, a w 1973 już ponad 60 tys.

Czytaj całość

Wady wzroku cz. III

Leczenie może być skuteczne, jeżeli rozpocznie się je w jak najwcześniejszym okresie życia dziecka, a pogląd, że z zeza „wyrasta się”, jest błędny. Oprócz wyrównania wad wzroku szkłami (można je dobrać już w 2 czy 3 r,ż.) w większości przypadków konieczne są jeszcze specjalne ćwiczenia w poradniach ortoptycznych, zasłanianie oczu itp. W pewnej liczbie przypadków do prawidłowego ustawienia gałek ocznych niezbędny bywa zabieg operacyjny, wykonywany na mięśniach gałki ocznej.

Czytaj całość

Ocena siły mięśniowej

Pomiar siły mięśniowej ręki przedstawia rys. 26. Dziecko ujmuje ręką dynamometr skalą do środka. Kończyna jest wyprostowana w łokciu i skierowana skośnie w bok tułowia. Jednym silnym uciskiem dziecko pokonuje opór dynamometru. Odczytujemy wynik z dokładnością do 1 kg, a wskazówkę dynamometru sprowadzamy z powrotem do pozycji zerowej. Pomiaru dokonujemy dla ręki prawej i lewej, powtarzając 3-5-krotnie i notując wynik największy. Wynik dla ręki lewej i prawej sumujemy.

Czytaj całość

Kwestie związane z dojrzewaniem cz. II

Jak wspomniano poprzednio, do czynników, które determinują czas i przebieg dojrzewania, należą m.in. czynnik genetyczny oraz regulacja neurohormonalna. W procesie dojrzewania udział biorą prawie (wszystkie gruczoły hormonalne, lecz rolę wiodącą grają hormony podwzgórza (hypotalamus), przysadki, tarczycy, kory nadnerczy oraz gonad (gru czoły płciowe). Istnieją podstawy do przyjęcia poglądu, że także grasica i być może szyszynka uczestniczą w regulacji dojrzewania.

Czytaj całość

RYTMY BIOLOGICZNE U CZŁOWIEKA

Przebieg rozwoju osobniczego człowieka komplikują w pewnym stopniu wahania występujące w ciągu doby, miesiąca, roku. Powszechnie wiadomo, że wysokość ciała człowieka jest większa rano niż wieczorem – po całym dniu pracy. Przyczyną tego jest następujące w ciągu dnia przy chodzeniu, przy pracy, uprawianiu sportów itd. pogłębianie się krzywizn kręgosłupa, zacieśnianie stawów kończyny dolnej i między- kręgowych itp. Zmianom sezonowym, podobnie jak temperatura czy naświetlenie słoneczne, ulega również człowiek. Są one wyraźnie powiązane z warunkami zewnętrznymi, w jakich człowiek żyje, i są wyrazem fenotypowego przystosowania się funkcji fizjologicznych i biochemicznych ustroju oraz jego struktur do aktualnego stanu środowiska lub trybu życia. Światło, temperatura – to najprostsze synchronizatory tych rytmów.

Czytaj całość

Występowanie specjalnego typu niedokrwistości zwanej sierpowatą

Mechanizmy selekcji środowiskowej miały różnorodne przejawy, co można wykazać na przykładzie enzymu laktazy. Enzym ten, występujący u wszystkich niemowląt, uczestniczy w trawieniu cukru zwanego laktozą, który zawarty jest w mleku matki. U ludów, które nie hodują zwierząt, a w związku z tym nie odżywiają się w okresie paniemowlęcym mlekiem, u większości osób dorosłych genetycznie uwarunkowane wytwarzanie laktazy zostaje zahamowane (rys. 13.12) wskutek niespożywa- nia przez wiele pokoleń pokarmu zawierającego laktozę.

Czytaj całość

Zaburzenia dojrzewania płciowego

Najczęściej spotykane zaburzenia dojrzewania płciowego polegają na opóźnieniu jego objawów, całkowitym ich braku lub przedwczesnym występowaniu, Czas występowania objawów, ich kolejność, a także stopień nasilenia poszczególnych cech dojrzewania u różnych osobników zdrowych znacznie się różnią.

Czytaj całość