Monthly Archives Wrzesień 2015

Choroby wieku dziecięcego i walka z nimi – kontynuacja

W walce o obniżenie umieralności dzieci dokładano starań mających chronić je przed infekcją, dokonując licznych działań przesadnych, które nie były dla rozwoju dzieci obojętne. Wiele dzieci izolowano od dorosłych lub od rówieśników. Ideałem tego okresu było wychowywanie dziecka w swoistej izolatce, a personel pielęgniarski przed wejściem do salki dziecka musiał starannie przebierać się w sterylną odzież i zasłaniać twarz gazową maseczką. Noworodki izolowano nawet od ich własnych matek.

Czytaj całość

Żłobek jako instytucja zastępcza

W bardzo trudnych sytuacjach jedynym wyjściem dla obojga pracujących rodziców bywa umieszczenie dziecka w żłobku. Jest to najczęściej ostateczność i pobyt w najlepiej nawet zorganizowanym żłobku nie jest w stanie zapewnić dziecku optymalnych warunków rozwoju.

Czytaj całość

Szkolna służba zdrowia – ciąg dalszy

Lekarz szkolny ma bardzo rozlegle zadania. Uczniowie to grupa ludności ciesząca się dobrym zdrowiem, a umieralność w tej grupie wieku jest szczególnie niska. Leczenie uczniów nie jest szczególnie trudne, natomiast opieka zdrowotna powinna obejmować kontrolę rozwoju, wykrywanie ew. zaburzeń rozwoju oraz działania korekcyjne. Mówi się także o patofizjologii, czyli odchyleniach w stanie zdrowia, które nie uniemożliwiają co prawda normalnej pracy, jednąk wymagają działań, najczęściej korekcyjnych. Przykładem takich zaburzeń mogą być wady widzenia (wymagające wykrycia i najczęściej stosowania szkieł), wady mowy, przy których konieczna jest korekcja logopedyczna, jak wreszcie wady postawy i budowy wymagające najczęściej korekcji gimnastycznej. Ważnym zadaniem lekarza szkolnego jest ochrona zdrowia psychicznego – zapobieganie nerwicom, wczesne ich wykrywanie. Lekarz szkolny powinien również mieć swój wkład w wychowanie i poradnictwo seksuologiczne.

Czytaj całość

Fazy wychowania zdrowotnego

Jednakże bardziej pełny i świadomy współudział w procesie wychowania zdrowotnego w postaci samowychowania (autoedukacji) ma miejsce dopiero w końcowej fazie okresu dojrzewania, która przypada na lata nauki w szkole ponadpodstawowej. Charakterystyczną cechą tego okresu jest osiągnięcie przez ucznia na tyle wysokiego poziomu dojrzałości psychospołecznej, że możliwe staje się świadome współtworzenie wartości zdrowotnych. Są to lata, dla których typowe jest poddawanie rewizji dotychczasowych postaw, zachowań, nawyków, wzrost krytycyzmu, samokontroli. Całkowitej zmianie ulega także stosunek do samego siebie, do swego ciała, do własnego i cudzego zdrowia.

Czytaj całość

Dojrzewanie somatyczne

Innego rodzaju kłopoty młodzieży są spowodowane występowaniem tzw. dziwnych objawów dojrzewania, które są normalne i nie powinny budzić niepokoju, a jednak zaskakują, wywołując niekiedy nawet reakcje nerwicowe. Chodzi tu przede wszystkim o nierównoczesny przebieg dojrzewania u młodzieży. Martwią się chłopcy dojrzewający późno, gdyż coraz bardziej różnią się od swych rówieśników, którzy niekiedy z tego powodu im dokuczają. Nauczyciele także czasami pogłębiają niepokój i złe samopoczucie przemawiając do opóźnionego w dojrzewaniu chłopaka 15-16-letniego np. per „mały”.

Czytaj całość

Przyczyny zaburzeń psychicznych

Nie wszystkie przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych są nam znane. Do takich należą czynniki wywołujące schizofrenię i niektóre psychozy, Przyczyn powstawania nerwic podaje się w piśmiennictwie bardzo wiele. Oto najczęściej cytowane przez autorów czynniki, które mogą sprzyjać powstawaniu zaburzeń psychicznych:

Czytaj całość