Daily Archives 4 września 2015

Fazy wychowania zdrowotnego

Jednakże bardziej pełny i świadomy współudział w procesie wychowania zdrowotnego w postaci samowychowania (autoedukacji) ma miejsce dopiero w końcowej fazie okresu dojrzewania, która przypada na lata nauki w szkole ponadpodstawowej. Charakterystyczną cechą tego okresu jest osiągnięcie przez ucznia na tyle wysokiego poziomu dojrzałości psychospołecznej, że możliwe staje się świadome współtworzenie wartości zdrowotnych. Są to lata, dla których typowe jest poddawanie rewizji dotychczasowych postaw, zachowań, nawyków, wzrost krytycyzmu, samokontroli. Całkowitej zmianie ulega także stosunek do samego siebie, do swego ciała, do własnego i cudzego zdrowia.

Czytaj całość