Monthly Archives Wrzesień 2015

Wady wzroku

Narząd wzroku jest jednym z najważniejszych narządów zmysłów i od prawidłowego jego funkcjonowania uzależnione są zarówno wyniki nauki w szkole, jak także wybór i wykonywanie wielu zawodów. Wiek szkolny to okres, kiedy wady wzroku mogą powstać, ujawnić się, nasilić, i higiena pracy szkolnej może w bardzo znacznym stopniu przyczynić się do zapobiegania tym zaburzeniom.

Czytaj całość

Zaburzenia dojrzewania – ciąg dalszy

Jak już wspomniano, opóźnione dojrzewanie stanowi nie tyle problem lekarski, co psychologiczny. Pacjenci wymagają intensywnej opieki wychowawczej, psychoterapii, często terapii grupowej. Poważnym problemem jest poradnictwo zawodowe i wybór właściwej szkoły, gdyż większość jest dla nich niedostępna choćby z powodu niemożności podołania zajęciom warsztatowym.

Czytaj całość

Podstawy filozoficzne i normatywy etyczne życia seksualnego

Jedyne dane świadczące o życiu seksualnym młodzieży (z zastrzeżeniami) pochodzą ze środowiska warszawskich studentów medycyny. Pierwsze tego typu badania w roku 1898 opublikował Zdzisław Kowalski. Stwierdził on, że 83,9% mężczyzn podejmowało współżycie seksualne przed ukończeniem 18 r.ż.

Czytaj całość

Przewidywanie wielkości osobnika dorosłego

Wielokroć rodzice są ciekawi, jakim będzie dziecko, gdy osiągnie ich wiek. Przewidywanie takie jest nieco utrudnione, należy bowiem brać pod uwagę nie tylko przesłanki genetyczne, lecz i możliwość wpływów środowiska, co jest po trosze zależne od samych rodziców (

Czytaj całość

Zmiany, które zachodzą pod działaniem środowiska

Przyczyna zmian wyglądu ludności zamieszkującej konkretny obszar może być jednak i zgoła inna. Może nią być napływ na dany teren ludności reprezentującej inne, niż tu żyjąca, częstości poszczególnych genów, lub też odpływ z danej populacji osób reprezentujących pewne właściwości genetyczne. Tego rodzaju zmiany nie mają charakteru biologicznego (mogą je mieć dopiero w następnych pokoleniach, o ile napływowa ludność wykrzyżuje się z miejscową), dlatego należy je odróżniać od rzeczywistych zmian środowiskowych i genetycznych.

Czytaj całość

Odporność nieswoista

Obserwacje wykazały, że są ludzie, którzy łatwo i często zapadają na przeróżne choroby, jak również ludzie, którzy chorują wyjątkowo rzadko i nawet ciężkie infekcje wywołują u nich chorobę na ogół krótkotrwałą i mającą przebieg łagodny. Zjawisko to dotyczy nie jednej, określonej infekcji, ale jest to odporność ogólna, zwana nieswoistą.

Czytaj całość

Kryzys współczesnej rodziny jako instytucji wychowawczej

Obecna szkoła przygotowuje do życia pod względem rozwoju intelektualnego i wpaja pewne zasady usystematyzowanej wiedzy, jednak trzeba powiedzieć wyraźnie, że jest instytucją nie odpowiadającą potrzebom psychicznym młodzieży. Rzecz jest o tyle ważna, że czas nauki przedłuża się i zależność od szkoły trwa coraz dłużej. Jest to zjawisko nowe, stosunkowo młode, narastające jednak wyraźnie z roku na rok.

Czytaj całość

Efekt nizszo wysokość ciała w populacji

Odstępstwo od losowego krzyżowania zakłóca proporcje genotypów. Mianowicie negatywny dobór wybiórczy zwiększa frakcję heterozygot, podczas gdy pozytywny dobór wybiórczy oraz małżeństwa między osobami spokrewnionymi zwiększają w populacji częstość homozygot. Nie musi to zmieniać częstości genów, nawet jeśli ogólna liczebność populacji jednocześnie zwiększa się lub zmniejsza. Jednakże warunkiem jest taka sama dla każdego osobnika w populacji szansa wydania potomstwa.

Czytaj całość

NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE

W ostatnich latach pedagogów, psychologów i lekarzy (zwłaszcza lekarzy młodzieżowych i psychiatrów) coraz bardziej zajmują postawy pewnej części młodzieży zwanej nieprzystosowaną społecznie. Jest to młodzież, która nie mieści się w ramach wyznaczonych jej przez społeczeństwo, która nie chce podejmować ról przeznaczonych jej w naszej cywilizacji i niekiedy wchodzi w kolizję zarówno z przepisami prawnymi, jak i z obyczajowością.

Czytaj całość

Ocena zwinności – gibkości – równowagi

Zwinność oceniamy na boisku lub w sali ustawiając w kwadracie o boku 3 na 5 m cztery chorągiewki na rogach i jedną w środku (rys. 37). Badany startuje od chorągiewki środkowej, przy czym na ten sam sygnał „start” włączamy również stoper. Badany obiega pierwszą chorągiewkę, wraca do środkowej, obiega drugą, wraca do środkowej, trzecią — do środkowej, czwartą – do środkowej. Cykl ten powtarza trzy razy bez przerwy i gdy po tym biegu znajdzie się znów przy środkowej chorągiewce, zatrzymujemy stoper. Im krótszy był czas biegu, tym zwinniejszy jest badany, co odczytujemy dla chłopców na rys. 38, a dla dziewcząt na rys. 39. Wynik notuje się z dokładnością do 0,1 sekundy, Gibkość kręgosłupa badamy przyrządem Groszenkowa-Wolańskiego. Składa się on z elastycznej metalowej obręczy, którą zakładamy na szyję badanemu. Z tyłu tej sprężystej i otwartej z przodu obręczy zamocowana jest taśma centymetrowa, zwisająca swobodnie w dół. Jej punkt zerowy lokalizujemy na VII kręgu szyjnym, na końcu silnie wystającego 5U jego wyrostka kolczystego (rys. 40). Taśma zwisa wzdłuż kręgosłupa i przechodzi przez suwak, którego górną krawędź lokalizujemy na wysokości górnego brzegu kości krzyżowej. Pierwszego pomiaru dokonujemy u badanego swobodnie wyprostowanego w pozycji stojącej: naciągając lekko taśmę odczytujemy wynik z dokładnością do 0,5 cm. Następnie badany, nie zginając nóg w kolanach, wykonuje skłon w przód, tak jakby podnosił z ziemi jakiś przedmiot. Przy tym maksymalnym skłonie dokonujemy drugiego pomiaru lekko naciągając taśmę. Po powrocie do postawy stojącej ponownie kontrolujemy pierwotny wynik: jeżeli jest on inny niż poprzednio, świadczy to o przesunięciu elementów mierzą- cych i pomiar należy rozpocząć od. nowa. Wskaźnik gibkości kręgosłupa stanowi różnica unormowana (wyrażona w odsetkach) wymiaru wy- prostnego: wskaźnik gibkości długość w skłonie ” długość w wyproście. 10Q długość w wyproście Wielkość wskaźnika waha się od 3-5 (niemal sztywny .kręgosłup) do 35-40, Stopień gibkości można ocenić na podstawie siatki centylowej (rys. 41).

Czytaj całość

Co ma wpływ na zmianę wysokości ciała

Wspominaliśmy już poprzednio, że w wielu krajach, szczególnie wysoko uprzemysłowionych, obserwuje się obniżanie wskaźników sprawności fizycznej (niekiedy bezwzględnych, a dość powszechnie odniesionych do wymiarów ciała). Dzieje sie tak przede wszystkim na skutek zmiany charakteru pracy. Automaty ja i mechanizacja spowodowały, że udział pracy mięśni w wydatku energetycznym w ciągu ostatnich 100 lat zmniejszył się z 94 do 1%. Zmniejsza się wysiłek fizyczny w pracy zawodowej, mechanizacja coraz bardziej wkracza do naszych domów, a motoryzacja ogranicza nasz codzienny wysiłek. Powstawanie wielkich miast nie sprzyja aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży, szkolne wy- chowanie fizyczne nie jest w stanie braków tych uzupełnić. Wszystko to prowadzi do regresji naszego potencjału wydolności roboczej.

Czytaj całość