Monthly Archives Sierpień 2015

Choroba reumatyczna

Warto także zwrócić uwagę na choroby weneryczne. W związku ze zjawiskiem akceleracji rozwoju obserwowanym na całym świecie, a także w Polsce, wcześniejszym rozpoczynaniem życia płciowego notuje się wśród młodzieży wzrost zachorowań na choroby weneryczne – kiłę i rzeżączkę. W latach sześćdziesiątych zjawisko takie miało również miejsce i w naszym kraju, jednakże w wyniku działalności profilaktyczno- -leczniczej ostatnie lata cechuje stopniowy spadek rozpowszechnienia tych chorób tak wśród chłopców, jak i dziewcząt.

Czytaj całość

Stan zdrowia dzieci i młodzieży

Szczególny obraz, odmienny od opisanego dla całej ludności Polski, przedstawia rozpowszechnienie chorób i przyczyny umieralności dzieci i młodzieży, różnicując się dalej w odniesieniu do poszczególnych okresów życia tej części ludności.

Czytaj całość

METODY KONTROLI I NORMY ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY CZ. II

Tak skonstruowane normy, a takie właśnie dla dzieci warszawskich i wiejskich przedstawiamy jako modelowe, mogą stanowić podstawę oceny rozwoju dzieci i młodzieży. Na ich tle można ustalić, czy dziecko rozwija się poprawnie. Ułatwi to porównanie jego wysokości ciała z wysokością ciała rodziców, do czego podstawę stanowią odpowiednie tablice zamieszczone w tym rozdziale. Odchylenia od wielkości typowych dla zdrowych dzieci w danej populacji, a niezgodne z właściwościami rodziców {jest jasne, że dziecko niskich rodziców będzie nie wyższe, lecz niższe od swych rówieśników) mogą być uznane jako odchylenia od rozwoju oczekiwanego. Należy wówczas zindentyfikować przyczyny tych odchyleń. Mogą one zostać ujawnione po ustaleniu sposobu żywienia się, warunków bytowych i higienicznych, w jakich dziecko żyje i uczy się, analizie trybu jego życia i przebytych dotychczas chorób. Jeżeli przyczyna okaże się jedną z powyżej wymienionych, a nadal trwa, należy ją usunąć i rozpocząć intensywną rehabilitację, mającą na celu przywrócenie dziecka na właściwy mu genetycznie szlak rozwoju. Jeżeli jednak przyczyną zaburzenia nie są ani warunki bytowe, ani tryb życia, dziecko należy skierować na badania lekarskie, przyczyną mogą być bowiem stany chorobowe, robaczyce i inne zakażenia, zaburzenia endokrynologiczne itp. Pamiętać jednak trzeba, że zarówno warunki fizyczne, w jakich dziecko żyje, jak i atmosfera domu rodzinnego i środowiska dziecięcego rzutować mogą na stan zdrowotny w tym sensie, że mogą osłabić odporność dziecka na czynniki chorobotwórcze. W tym planie rozpoznania i poczynań rehabilitacyjno-leczniczych konieczna jest współpraca nauczyciela z rodzicami i lekarzem. Szczególnie ważna jest tu rola nauczyciela wychowania fizycznego oraz wychowawcy klasowego. Oni też szczególnie .wnikliwie powinni opanować metody kontroli rozwoju swych podopiecznych, podobnie jak poznaje to w czasie swoich studiów i specjalizacji lekarz szkolny oraz pediatra.

Czytaj całość

Leczenie nerwic jest złożone i trudne

Najważniejsze i najskuteczniejsze jest leczenie przyczynowe, nie zawsze jednak łatwo jest dojść, co jest przyczyną nerwicy. Działanie takie musi mieć niekiedy charakter zbliżony do psychoanalizy i wymaga długich rozmów z pacjentem. Często zgodnie z poglądami Freuda przyczyna nie jest uświadomiona lub spychana do podświadomości. Innym razem pacjent broni się przed wyjawieniem istoty swych trudności, jeżeli np. jakieś jego nie zaspokojone dążenia wydają mu się zdrożne czy wprost nieprzyzwoite. Tak jest często z młodymi chłopcami, którzy mają kłopoty z realizacją popędu seksualnego. Czasem nerwica jest wynikiem błędu wychowawczego, a źródłem frustracji może być wstyd i lęk przed skutkami np. uprawiania onanizmu. Taka sytuacja jest wynikiem błędnego uświadomienia i przesądów pokutujących jeszcze w pewnych warstwach społeczeństwa.

Czytaj całość

Wzrost rozpowszechnienia chorób zakaźnych

Podobnie jak w odniesieniu do niemowląt, częściej niż w środowisku wiejskim notuje się w miastach choroby układu oddechowego, układu nerwowego i narządów zmysłów. Więcej natomiast notuje się na wsi chorób, układu trawiennego, alergicznych, zaburzeń odżywiania oraz wypadków. .

Czytaj całość

Odporność nieswoista – dalszy opis

Hartowanie polega na stopniowym przyzwyczajaniu ustroju do coraz niższej temperatury otoczenia. Klasyczne doświadczenie w tym zakresie przeprowadził lekarz rosyjskiego korpusu kadetów w carskiej Rosji Sar- kizow. Podzielił on kadetów na dwie grupy. Jedna była poddana systematycznemu hartowaniu za pomocą gimnastyki uprawianej prawie nago, na świeżym powietrzu nawet w czasie mroźnej zimy. Druga grupa ćwiczeń takich nie uprawiała. Okazało się, że różnica w zapadalności była bardzo znaczna – kadeci ćwiczący stawali się niezwykle odporni na infekcje.

Czytaj całość