Daily Archives 6 sierpnia 2015

METODY KONTROLI I NORMY ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY CZ. II

Tak skonstruowane normy, a takie właśnie dla dzieci warszawskich i wiejskich przedstawiamy jako modelowe, mogą stanowić podstawę oceny rozwoju dzieci i młodzieży. Na ich tle można ustalić, czy dziecko rozwija się poprawnie. Ułatwi to porównanie jego wysokości ciała z wysokością ciała rodziców, do czego podstawę stanowią odpowiednie tablice zamieszczone w tym rozdziale. Odchylenia od wielkości typowych dla zdrowych dzieci w danej populacji, a niezgodne z właściwościami rodziców {jest jasne, że dziecko niskich rodziców będzie nie wyższe, lecz niższe od swych rówieśników) mogą być uznane jako odchylenia od rozwoju oczekiwanego. Należy wówczas zindentyfikować przyczyny tych odchyleń. Mogą one zostać ujawnione po ustaleniu sposobu żywienia się, warunków bytowych i higienicznych, w jakich dziecko żyje i uczy się, analizie trybu jego życia i przebytych dotychczas chorób. Jeżeli przyczyna okaże się jedną z powyżej wymienionych, a nadal trwa, należy ją usunąć i rozpocząć intensywną rehabilitację, mającą na celu przywrócenie dziecka na właściwy mu genetycznie szlak rozwoju. Jeżeli jednak przyczyną zaburzenia nie są ani warunki bytowe, ani tryb życia, dziecko należy skierować na badania lekarskie, przyczyną mogą być bowiem stany chorobowe, robaczyce i inne zakażenia, zaburzenia endokrynologiczne itp. Pamiętać jednak trzeba, że zarówno warunki fizyczne, w jakich dziecko żyje, jak i atmosfera domu rodzinnego i środowiska dziecięcego rzutować mogą na stan zdrowotny w tym sensie, że mogą osłabić odporność dziecka na czynniki chorobotwórcze. W tym planie rozpoznania i poczynań rehabilitacyjno-leczniczych konieczna jest współpraca nauczyciela z rodzicami i lekarzem. Szczególnie ważna jest tu rola nauczyciela wychowania fizycznego oraz wychowawcy klasowego. Oni też szczególnie .wnikliwie powinni opanować metody kontroli rozwoju swych podopiecznych, podobnie jak poznaje to w czasie swoich studiów i specjalizacji lekarz szkolny oraz pediatra.

Czytaj całość