Monthly Archives Sierpień 2015

Rozpowszechnienie chorób i zaburzeń zdrowia

Ogólnie biorąc współczynniki umieralności dzieci i młodzieży kształtują się w Polsce na podobnym poziomie jak w innych krajach o zbliżonym rozwoju (rys. 15.14). niektórych krajach na 1000 ludności w roku 1968 (wg danych WHO)

Czytaj całość

Przypadki masowych zatruć pokarmowych

Największą liczebnie grupę w tym wieku stanowią choroby górnych dróg oddechowych, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, nieżyty / ostre i przewlekłe górnych dróg oddechowych, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych. Są one główną przyczyną absencji dzieci i młodzieży, zwłaszcza w szkołach.

Czytaj całość

Wady i zaburzenia wymowy i głosu

Mowa w odróżnieniu od wzroku i słuchu nie rozwija się samoczynnie. Jest ona funkcją, którą dziecko zdobywa tylko wtedy, gdy słyszy poszczególne dźwięki, wyrazy i zdania wypowiedziane przez otoczenie, utrwalając je w ośrodkowym układzie nerwowym. W wadach wymowy jesteśmy zdani na ocenę opisową sposobu wymawiania posłyszanego słowa Brak ostrych kryteriów w ocenie prawidłowego wymawiania, tak jak w przypadkach wad wzroku czy słuchu, powoduje m.in. zaniedbania ze strony domu, przedszkola i szkoły. Od tych instytucji wychowawczych wymagać trzeba pewnego zasobu wiadomości i umiejętności nie tylko co do wzroku i słuchu, lecz także i odnośnie do prawidłowej wymowy.

Czytaj całość

Prawidłowy rozkład zajęć szkolnych

Dyspozycja do pracy zmienia się u człowieka w różnych porach dnia, tygodnia i roku. Zmiany te są w znacznym stopniu związane z okresowymi wahaniami funkcji fizjologicznych – z tzw. rytmami biologicznymi. Takie biorytmiczne zmiany w ciągu dnia są znane w odniesieniu do ponad 40 różnorodnych zbadanych dotychczas procesów fizjologicznych.

Czytaj całość

Wady postawy i budowy ciała

Postawą nazywamy układ ciała, jaki przyjmuje człowiek stojący w pozycji swobodnie wyprostowanej (p. rozdz. 5). Jest ona uwarunkowana wykształceniem układu kostno-mięśniowego. W sposób czynny prawidłową postawę kształtuje układ mięśniowy, zaś kościec pełni rolę bierną.

Czytaj całość

Metoda siatek centylowych – ciąg dalszy

Kanały te powstają w następujący sposób. Dla każdej z klas wieku wyznaczono wielkości cechy odpowiadające 5 centylowi, czyli poniżej tej wielkości znajduje się 5% dzieci w danym wieku i danej płci w populacji wzorcowej. Analogicznie wyznaczono wielkości odpowiadające 15,

Czytaj całość

Znajomość rytmów dobowych

Wiele sprzecznych wyników uzyskiwano odnośnie do wahań siły mięśniowej, czasu reakcji itp. w ciągu dnia. Wynika to z narzuconego trybu życia i natężenia wysiłku. Tak więc o ile po dniu treningu (czy pracy fizycznej) obserwuje się wzrost siły mięśniowej w godzinach wieczornych, o tyle bez intensywnego wysiłku w ciągu dnia wieczorem następuje spadek siły mięśniowej (rys. 12.7). Rzecz przy tym ciekawa, że różnice dotyczyły ręki intensywniej trenowanej, w drugiej zaś nie były tak wyraźne. Podobne wyniki dało badanie czasu reakcji prostej.

Czytaj całość

Planowanie rodziny – zapobieganie niepożądanej ciąży cz. II

Trudno wymagać od pedagoga, by na lekcjach dokonywał szczegółowego instruktażu, choć jest to przyjęte w wielu krajach, np. w szkołach skandynawskich, nie należy jednak abstrahować od ogólnej sytuacji w naszym kraju. Można zachęcać do korzystania z poradni Towarzystwa Planowania Rodziny albo poradni K. Poza tym można wskazać literaturę, której na ten temat w Polsce wiele wydano.

Czytaj całość

Wiek przedszkolny

Jest to okres od ukończenia 3 do ukończenia 6 r.ż., okres dużej dynamiki rozwoju psychicznego, w którym następuje dalsze doskonalenie sprawności ruchowej. W przeciwieństwie do okresu poprzedniego, kiedy to naturalnym i jedynie korzystnym środowiskiem jest dom rodzinny, teraz dziecko poszukuje rówieśników, chętnie bawi się w gruoie. Jest to dalszy etap socjalizacji – dziecko, które było w rodzinie centralną postacią, teraz musi liczyć się z potrzebami innych, uczy się podporządkowywać interesowi grupy, rezygnować niekiedy z własnych zachcianek.

Czytaj całość

Toksykomania – dalszy opis

Do klasycznych narkotyków zalicza się wiele> różnych substancji. Niektóre mają zasięg ograniczony, inne są bardziej powszechne. Najbardziej znana jest grupa przetworów makowca – opium, morfina, heroina. Leki te w medycynie stosowane są jako silne środki .przeciwbólowe i oddają nieocenione usługi ludziom nieuleczalnie chorym na nowotwory.

Czytaj całość

Wady słuchu

Obok zaburzeń wzroku i wymowy anomalie słuchu stanowią poważne utrudnienie w kontakcie z otoczeniem, a oo z tym się wiąże, mogą w znacznym stopniu utrudniać naukę. Zaburzenia słuchu mogą być związane z uszkodzeniem mózgu, nerwów przedsionkowo-ślimakowych oraz mogą być spowodowane chorobami receptora słuchowego – ucha środkowego lub zmianami w przewodach usznych.

Czytaj całość