Daily Archives 11 lipca 2015

Ocena względem wieku rozwojowego

Znacznie ułatwiają ocenę rozwoju badania dokonywane okresowo. Ich wartość polega na tym, że możemy wówczas zbadać dynamikę rozwoju dziecka. Inne będzie nasze działanie, gdy aktualny stan rozwoju jest zaniżony i dopiero w ostatnim okresie stwierdzi się jego przyspieszenie, inne zaś, gdy aktualny stan był zadowalający, natomiast ostatni okres przyniósł zahamowanie rozwoju. Efektu tego nie można uzyskać przy badaniach jednorazowych. Badania okresowe całej młodzieży szkolnej dają ponadto możliwość wczesnego wychwytania dzieci, u których dopiero rozpoczyna się zaburzenie rozwoju. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w im 'wcześniejszym okresie zaburzenie zostanie zidentyfikowane i im wcześniej zostaną podjęte środki zaradcze, tym większa jest szansa całkowitego usunięcia zaburzenia. Toteż im częstsze są badania kontrolne w szkole, tym łatwiej skutecznie przeciwdziałać zaburzeniom rozwojowym dzieci. Kontrola powinna być tym częstsza, im szybsze jest tempo rozwoju dzieci w danym wieku. W okresie pokwitania kontrola powinna być dokonywana nie rzadziej niż dwa razy w roku. Okres rozpoczęcia roku szkolnego nie jest dla badań kontrolnych najwłaściwszy, z wyjątkiem dzieci nowo wstępujących do szkoły, gdyż po letnich wakacjach stan zdrowotny jest zazwyczaj najlepszy. Celowe są natomiast badania kontrolne na początku zimy oraz pod koniec wiosny, przed letnimi koloniami i obozami. Wnioski z tych badań po konsultacji z lekarzem powinny być przekazane rodzicom i innym wychowawcom (także na koloniach i obozach) wraz z odpowiednimi zaleceniami co do sposobu opieki nad dzieckiem.

Czytaj całość

Dojrzałość szkolna

Dla zdrowia psychicznego dziecka jest bardzo ważne, by idąc do szkoły nie napotykało w niej czy w związku z nią nadmiernych trudności. Taki zły start, niezawiniony przecież przez dziecko, może odbić się niekorzystnie na całej jego przyszłości, na jego stosunku do nauki, do życia w grupie, do społeczeństwa. W Polsce istnieje obowiązek badania dojrzałości szkolnej i badania te przeprowadzać powinien zespół składający się z psychologa, pedagoga i lekarza. W wielu ośrodkach brak jest jednak psychologów, badanie przeprowadza więc lekarz z pedagogiem.

Czytaj całość