Monthly Archives Lipiec 2015

Okresy wylęgania, zaraźliwości i izolacji chorych zakaźnie

– Błonica 2-6 dm 1-2 dni przed pojawieniem się objawów klinicznych i do uzyskania ujemnych wyników badań bakteriologicznych. Hospitalizacja obowiązkowa do uzyskania 2 kolejnych wyników badań wykonanych w odstępach 24 godzin (z nosa, gardła lub innych miejsc zakażenia), Jeżeli podano antybiotyki rozpocząć badania po upływie 24 godzin od zakończenia leczenia

Czytaj całość

Potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży

Nie mniej ważną determinantą skuteczności wychowania zdrowotnego jest powszechność działań w tym zakresie oraz zgodność tych działań. Chodzi tu przede wszystkim o skoordynowanie działań wychowawczych w różnych środowiskach, a także wewnątrz zinstytucjonalizowanych środowisk dziecięco-młodzieżowych (przedszkola, szkoły itp.), orAz i przestrzeganie zgodności zaleceń i postulatów zdrowotnych z zachowaniami zdrowotnymi (zgodność teorii i praktyki zdrowotnej).

Czytaj całość

Kwestie związane z dojrzewaniem

Dojrzewanie to szczególny okres rozwoju, w którym dziecko osiąga dojrzałość fizyczną. W polskim piśmienictwie stosowany jest także termin „pokwitanie”, a spotykane w piśmiennictwie psychologicznym określenie „dorastanie” obejmuje okres dłuższy, Jeżeli mówiąc o dojrzewaniu dodaje się przymiotnik „płciowe”, zwraca się szczególną uwagę na rolę rozwoju narządów rozrodczych w tym okresie, co prowadzi do osiągnięcia dojrzałości do wydania potomstwa.

Czytaj całość

Przeciętne trwanie życia

Pośrednio o zdrowiu ludności świadczą dane dotyczące przeciętnego trwania życia. Chociaż wszystko wskazuje na to, że potencjalna długość życia człowieka dawniej, nawet w prahistorii, była podobna do dzisiejszej, to jednak szansa długiego życia w przeszłości była znacznie mniejsza. Szacuje się np. że w Grecji w epoce brązu człowiek żył przeciętnie ok. 18 lat, w wiekach średnich w Anglii ok. 35 lat, w połowie dziewiętnastego wieku w Anglii prawie 41 lat, a obecnie w krajach rozwiniętych osiąga ponad 70 lat (rys. 15.15). '

Czytaj całość

Fizjologiczne podstawy pracy umysłowej

Praca jest pojęciem wieloznacznym. W potocznym znaczeniu terminem tym określa się na ogół wykonywanie jakiejś czynności zawodowej. Jednak np. dla fizyka pracą będzie pokonywanie oporu na określonej drodze, wyrażające się iloczynem siły i drogi. Z kolei z punktu widzenia fizjologa pracą będzie nie tylko każda czynność wykonywana przez, organizm jako całość, ale i każda czynność poszczególnych narządów czy układów. Z punktu widzenia higieny przez pracę najczęściej rozumie się każdą celową czynność służącą do uzyskania jakichś wartości użytkowych, zarówno materialnych, jak i niematerialnych (np. kulturowych), dających człowiekowi podstawy do bytowania. Tak więc i nauka szkolna jest także formą pracy.

Czytaj całość

Odporność psychiczna – kontynuacja

Odporność psychiczną dzieci i młodzieży kształtować może i powinna także szkoła. Należy przestrzec przed powszechnie spotykanym błędem: dziecko nadtroskliwie wychowywane, o przeświadczeniu (nierealistycznym), że jest niepowtarzalną wartością i posiada wyjątkowe prawa w społeczeństwie, trafia do szkoły, w której -napotyka trudności nie do pokonania, doznaje frustracji. Taka sytuacja rzadko prowadzi do hartowania psychicznego, a częściej do nerwic i załamań.

Czytaj całość

Pląsawica

Dzieci chore należy chronić przed zakażeniami i tzw. przeziębieniami oraz trzeba czuwać nad trybem ich zajęć, nie dopuszczając do przemęczenia fizycznego. O formie spędzenia ich wakacji (klimatoterapia) decyduje lekarz leczący.

Czytaj całość

Czynniki chemiczne uszkadzające płód

Na rolę zatruć środkami chemicznymi, zwłaszcza farmaceutykami, zwrócono uwagę przed kilkunastu laty. Okoliczności były tragiczne, lecz było to jedno z najważniejszych odkryć w medycynie naszych lat. Wspomniano o nim w poprzednim rozdziale. Zachodnie firmy farmaceutyczne wyprodukowały lek uspokajający, szczególnie dobrze działający na dolegliwości kobiet w pierwszych tygodniach ciąży. Po jego przyjęciu ustępowały wymioty ciężarnych, znacznie poprawiało się ich samopoczucie. Lek ten, najczęściej zwany talidomidem (były i inne nazwy fabryczne) w krótkim czasie był powszechnie stosowany. Wkrótce stwierdzono narastanie liczby noworodków z wadami wrodzonymi, nierzadko rodziły się dzieci bez kończyn itp.

Czytaj całość

Wady i zaburzenia wymowy i głosu cz. II

Tolerowanie przez otoczenie wady wymowy, jako zajwiska przejściowego i pozornie nie tak ważnego jak wada wzroku, słuchu, skrzywienie kręgosłupa i in., pogłębia i utrwala ją często na całe życie.

Czytaj całość

Ważniejsze choroby zakaźne dzieciństwa i młodości

Odra. Odra jest chorobą wirusową zaliczaną do tzw. chorób obowiązkowych, tzn. każdy, kto nie nabył odporności swoistej w stosunku do wirusa odry, jeżeli ulegnie zakażeniu, musi zachorować. Jest to choroba bardzo łatwo przenosząca się i zakażenie następuje na drodze kropelkowej (poprzez rozpylanie z oddechem chorego drobnych kropelek śliny i śluzu zawierających wirusy, które są z kolei wdychane przez człowieka zdrowego). Wirus odry jest bardzo wrażliwy na działanie środowiska i poza ustrojem człowieka ginie w ciągu kilku minut. Tak więc praktycznie przenoszenie odry przez osoby trzecie jest niemożliwe (np, nauczyciel, który ma w domu chore dziecko, nie może zakazić uczniów w szkole), .

Czytaj całość

Stan zdrowia dzieci i młodzieży cz. II

Opisywany spadek umieralności niemowląt wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia się umieralności późnej, tj. niemowląt w wieku od 1 do 12 mieś. życia, która w głównej mierze związana jest z chorobami zakaźnymi i warunkami środowiskowymi. Natomiast umieralność wczesna, niemowląt w 1 mieś. życia, ulegała w Polsce stosunkowo mniejszemu obniżeniu, stanowiąc ostatnio nieco ponad 60% wszystkich zgonów niemowląt. W porównaniu z krajami o niskich współczynnikach umieralności niemowląt, gdzie umieralność wczesna obejmuje ponad 75% ogólnej umieralności tej grupy wieku, sytuację w kraju należy uznać za jeszcze niezadowalającą. Można więc przypuszczać, że odsetek wczesnych zgonów w ogólnej umieralności niemowląt będzie nadal wzrastał przy dalszym obniżaniu się umieralności ogólnej niemowląt. Jeśli chodzi o przyczyny zgonów dzieci w 1 r.ż., to na pierwszym miejscu znajdują się tzw. choroby wczesnego dzieciństwa, a dalej kolejno choroby układu oddechowego, wady wrodzone, przy czym procent zgonów z powodu chorób wczesnego dzieciństwa i wad wrodzonych wzrasta (rys. 15.9). Jak widać z powyższego, a także z dynamizmu zmian przyczyn zgonów niemowląt w Polsce w ciągu ostatnich lat (tab. 15.1), możliwości obniżania

Czytaj całość