Monthly Archives Czerwiec 2015

Młodzież w szkole

Młodzi ludzie chcą działać efektywnie z sensem i dążyć do określonego celu. Pragną prawie natychmiast wchodzić w życie dorosłych, podejmować zadania, które potwierdzą ich dorosłość i pozwolą na próbę siebie samego, nawet jeżeli są ponad ich siły. Młodzi ludzie – jak nigdy potem – są krytyczni, spostrzegawczy i bezkompromisowi. Pragną przekształcać otaczający świat już dziś, doraźnie. Nie mają doświadczenia, popełniają więc błędy i na nich się uczą. U młodych wreszcie brak poczucia szacunku dla starszych, wynikającego chociażby z samego faktu starszeństwa. Dorośli, władza, przełożeni są dla nich autorytetem tylko wtedy, kiedy reprezentują autentyczne wartości. I tak można cenić nauczyciela matematyki za fakt, że jest dobrym matematykiem i dobrze uczy, nie znaczy to jednak, że będzie on pod każdym względem godnym naśladowania wzorcem osobowym dla młodych.

Czytaj całość

Nerwice charakteryzują się niezwykłym bogactwem objawów

Możemy zaliczyć do nich zaburzenia zachowania, w których zasadniczo człowiek nie odczaiwa określonych dolegliwości, ale jego zachowanie jest dziwne, często niecelowe. Przykład: uczeń niezdolny, lecz ambitny podlega presji rodziny, która chciałaby go widzieć prymusem, a przynajmniej dobrym uczniem, lecz wysiłki nie dają rezultatu. Uczeń ten wie, że koledzy pracujący dużo mniej mają wyniki lepsze. Narasta poczucie krzywdy i dołącza się poczucie winy wobec rodziców, których dziecko kocha i na których opinii mu bardzo zależy.

Czytaj całość

Podstawowa przemiana materii w starości

Opisane przejawy mają swoje odbicie w funkcjach i budowie organizmu. Jedną z wyrazistych, choć trudno dostrzegalnych zmian okresu starzenia się jest zwiększenie się globulinowych frakcji białek, a obniżenie przyswajania albumin. Zmiany te jednak dotyczą właściwie wszystkich cech ustroju. Wysokość ciała do 90 r.ż, zmniejsza się zaledwie 5%, jednak na skutek zrzeszotnienia kości (osteoporoza starcza) u mężczyzn ubywa w tymże czasie ok. 10%, a u kobiet aż 30% warstwy korowej kości (rys. 11.39). Masa mięśni zmniejsza się o ok. 30°/o, ponieważ jednak jej miejsce zajmuje tkanka łączna, a szczególnie u kobiet tkanka tłuszczowa, ubytki ciężaru ciała wynoszą jedynie ok. 12%. Zmiany zwyrodnieniowe włókien mięśniowych obniżają znacznie siłę oraz wytrzymałość mięśni. Ciężar mózgu maleje tylko o 10%, ale ogólna inteligencja spada o blisko połowę. O ponad połowę zmniejsza się metabolizm komórkowy i wydatną przewagę nad procesami przyswajania osiągają procesy rozpadu tkanek. Świadczy o tym przedstawiony na rys, 11.39 poziom tyro- ksyny oraz wzajemny stosunek różnego rodzaju hormonów. Czucie pro- prioceptywne słabnie (szybciej u mężczyzn) o ponad połowę, a zdolność akomodacyjna oka już w wieku 50 lat jest bliska zeru. Liczba włókien nerwowych zmniejsza się o ok. 27%, jednak szybkość przewodzenia nerwów spada jedynie o 15% (rys. 11.40). Przepływ krwi przez nerki zmniejsza się o 60%, ale zdolność filtracyjna nerek, stanowiąca o możliwości utrzymania się przy życiu, o 50%. Po 70 r.ż, sprawność nerek jest znacznie obniżona, stąd zresztą stosunkowo częste zgony z powodu zatrucia mocznikiem. O blisko 70% maleje liczba kubków smakowych, dlatego u ludzi starych następuje osłabienie wrażeń smakowych i zmniejsza się atrakcyjność potraw.

Czytaj całość

Okres starości – ciąg dalszy

Okres do 70 r.ż,, gdy postępuje inwolucja procesów ważnych dla sprawności działania organizmu, dla jego podstawowych funkcji życiowych – nazywany jest fazą przedstarczą. Już w tym okresie wg polskiego prawodawstwa ludzie odchodzą na emeryturę, w dodatku kobiety wcześniej. Jest to sprzeczne z biologicznymi zmianami, jakie zachodzą w organizmie. Osobnicza zmienność w zaawansowaniu procesów starzenia się jest też znaczna. Pewne zawody wymagają wprawdzie bardzo wysokiej sprawności fizycznej i przystosowywania się do nowych sy tuacji, ale inne raczej dużego doświadczenia. W tych ostatnich zawodach ludzie mogą pracować znacznie dłużej, toteż np. pracownicy naukowi, którzy wykazując się odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi uzyskali stopnie profesorskie, odchodzą na emeryturę dopiero po 70 r.ż W każdym jednak zawodzie powinna istnieć indywidualna kwalifikacja i w niektórych przypadkach (będących wypadkową postępu procesów starzenia się oraz typu zawodu) słuszne jest kierowanie na emeryturę już w wieku 50 lat (rys. 11.38), natomiast w innych nawet ludzie po 70 r.ż. mogą w mniejszym wymiarze godzin skutecznie pełnić swoje obowiązki. Jest to moment społecznie bardzo ważny zarówno z punktu widzenia gospodarki narodowej i efektów pracy, jak i danej jednostki. Zaobserwowano bowiem, że osoby wyłączone z życia zawodowego – szczególnie wysoko aktywne i sprawne do starości – bardzo szybko ulegają zmianom inwolucyjnych i umierają. Więź społeczna i aktywność zawodowa jest więc jednym z czynników hamujących postęp procesów starzenia się, a przynajmniej ich wpływ na stan psychiczny.

Czytaj całość