Monthly Archives Czerwiec 2015

Choroby wieku dziecięcego i walka z nimi

Wiek dziecięcy cechowała zawsze duża zachorowalność i wysoka umieralność. Analizę przemian w tym zakresie znajdzie czytelnik w rozdz. 15. Należy zwrócić uwagę, że zwłaszcza w środowiskach pozarodzinnych choroby wieku dziecięcego szerzyły kiedyś spustoszenie. W domach podrzutków tylko pojedyncze dzieci, stanowiące znikomy procent wszystkich do tych instytucji przyjmowanych, dożywały okresu dojrzewania i dojrzałości, W Domu Boduena w Warszawie był taki rok, w którym zmarło więcej pensjonariuszy, niż zostało tego roku do Zakładu przyjętych, gdyż zmarły i te dzieci, które przyjęto w latach poprzednich.

Czytaj całość

Żywienie ma wpływ na zmiany wysokości ciała

Spośród czynników środowiskowych główną przyczyną zmian wysokości ciała, a także akceleracji rozwoju jest żywienie. Na skutek niedożywienia ginie rokrocznie miliony istnień ludzkich, a u dziesiątków milionów ulega zahamowaniu rozwój fizyczny i umysłowy. Jest to, najogólniej rzecz biorąc, efekt nierównego' podziału dochodu, a w ślad za tym i spożycia żywności. Rysunek 13.16 przedstawia, jaki byłby świat (wyobrażono to zmienioną proporcjonalnie wielkością obszaru poszczególnych państw), gdyby brano pod uwagę dochód narodowy, a rys. 13.17 kraje rozwijające się rodowego oraz liczbie ludności pokazuje analogiczne ujęcie wielkości poszczególnych państw z punktu widzenia liczby ludności, Proste zestawienie tych dwóch map wskazuje na ekonomiczne przyczyny niedożywienia. W krajach rozwijających się mieszka ponad 70% ludności świata, natomiast dochód narodowy nie sięga nawet 20% całości dochodu na święcie: kraje rozwinięte gospodarczo, zamieszkiwane przez mniej niż 30% ludności świata, osiągają ponad 80% dochodu (rys. 13,18). W krajach rozwiniętych gospodarczo przemiany charakteryzują się na ogół zwiększaniem wysokości ciała i przyspieszeniem, rozwoju zamieszkującej je ludności. W niektórych krajach rozwijających się można zaobserwować omawiane przemiany, i to nawet w nasilonym tempie, ale w innych brak pozytywnych zmian stanu biologicznego ludności. Polska należy do krajów rozwiniętych gospodarczo, w których przemiany są jeszcze dość szybkie Tego rodzaju zmiany są obiektywnymi miernikami polepszających się ogólnych warunków bytowych ludności mimo przejściowych trudności gospodarczych.

Czytaj całość

Leczenie nerwicy

Leczenie nerwicy zawsze – jeżeli nie ogranicza się tylko do zapisywania środków farmakologicznych – jest trudne, pracochłonne i długotrwałe. Ogromną rolę w procesie tym mogą odegrać wychowawcy i nauczyciele. Niestety, jak dotąd znacznie częściej są oni „współtwórcami” nerwic uczniów.

Czytaj całość

Odporność psychiczna

Doświadczenie uczy, że w tych samych warunkach ludzie o dość podobnym poziomie intelektu, systemie wychowania itp. mogą różnie reagować na stresy i trudności życiowe. U jednego człowieka wywoła to głęboką nerwicę, czy nawet stanie się przyczyną zamachu samobójczego, podczas gdy inny może to odczuć jedynie jako określoną nieprzyjemność. W takich przypadkach używamy określenia ludzie psychicznie odporni i nieodporni, silni i słabi itp.

Czytaj całość

Okres starości

Zmian regresywnych odnoszących się do poszczególnych cech nie należy wiązać ze starzeniem się – aczkolwiek są one funkcją wieku. Za zmiany starcze uważa się zanik zdolności przystosowawczych organizmu do nowych, nie spotykanych wcześniej sytuacji.

Czytaj całość

Główne przyczyny zgonów w krajach wysoko rozwiniętych

Na ogół rozróżnia się cztery strefy klimatyczne: umiarkowaną (Ameryka Płn., Europa, część Azji aż do Japonii, Australia, Nowa Zelandia), południową (Ameryka Płd., południowa część Afryki), śródziemnomorską (basen Morza Śródziemnego, Bliski Wschód, Mandżuria, część Chin) i tropikalną (południe Ameryki Płd., Afryka Centralna, południowo-wschodnia część Azji, część Chin). Strefę tropikalną charakteryzuje duże rozpowszechnienie chorób zakaźnych i pasożytniczych, które zmniejsza się w miarę zbliżania do strefy umiarkowanej. Jednakże i strefa umiarkowana nie jest wolna od chorób zakaźnych, które mają jedynie inną etiologię niż np. w krajach tropikalnych. Choroby zwyrodnieniowe, takie jak nowotwory, pojawiają się na wszystkich kontynentach, jednakże wykazują wiele odrębności pod względem częstości występowania w różnych stronach świata. Przykładowo — rak żołądka przeważa w Japonii, rak płuc i opłucnej w Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a np. rak szyjki macicy występuje stosunkowo często w Indiach, zaś względnie rzadko w Europie, USA i Australii. Rozpowszechnienie chorób wiąże się z zagadnieniami społeczno-ekonomicznymi, co można zauważyć na przykładzie krajów rozwiniętych i krajów rozwijających się gospodarczo.

Czytaj całość

Żłobek jako instytucja zastępcza cz. II

W okresie tym następuje już raczej doskonalenie umiejętności nabytych w 1 r.ż. Dziecko chodzi coraz sprawniej, lepiej manipuluje, wykonuje trudniejsze zadania. Doskonali się koordynacja wzrokowo-ruchowa. Dziecko nadal doskonali swą mowę, zwiększa zasób słów, mówi zdaniami bardziej złożonymi, coraz lepiej poznaje otaczający świat.

Czytaj całość

Przejawy zainteresowań seksualnych – uświadomienie

Od najwcześniejszego okresu życia dzieci cechuje znaczna ciekawość otaczającego świata, a trochę później ciekawość ta dotyczy także i spraw związanych z ciałem ludzkim. Jest' to zjawisko zupełnie naturalne i nie powinno budzić ze strony rodziców i wychowawców ani niepokoju czy zakłopotania, ani tym bardziej wywoływać represji. Tak jednak jest, że problemy te z przyczyn może historycznie uzasadnionych, ale na pewno niejasnych dla wychowanków wciąż jeszcze są traktowane jako swoiste tabu.

Czytaj całość

Przyrządy i technika wykonywania pomiarów cz. II

Ważne jest także zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych pomieszczenia, w którym wykonywane są badania, musi więc ono być czyste, przyrządy dezynfekowane (szczególnie, jeśli dostrzeżemy u badanego jakąś wysypkę lub ma on gorączkę). W pomieszczeniu do badań musi być utrzymana właściwa temperatura (odpowiednio do rozebrania się badanych), co pewien czas jednak (szczególnie przy pomiarach fizjologicznych czy psychomotorycznych) konieczne jest jego wietrzenie.

Czytaj całość

Wady budowy i postawy ciała wśród uczniów

Mniej liczna, ale ważna ze względu na pracę szkolną jest grupa wad wzroku. W grupie tej najczęściej występują zaburzenia ostrości widzenia (wady refrakcji), którymi dotkniętych jest od 10 do 30% uczniów, mniej w szkołach podstawowych, więcej w szkołach zawodowych, a najwięcej w szkołach średnich ogólnokształcących (rys. 15.12). Poza wadami w różnych typach szkół w mieście i na wsi

Czytaj całość

Efekt nizszo wysokość ciała w populacji cz. II

Jeszcze w niezbyt odległej przeszłości dużą rolę w selekcji odgrywały zgony z powodu niezgodności grup krwi, zwłaszcza czynnika Rh, wykrytego najpierw u małp Rhesus. Występuje on u ok. 85% ludzi, podczas gdy 15% osób nie posiada go. Wprowadzenie do krwiobiegu osoby nie mającej czynnika Rh (Rh-) krwi o cechach Rh (Rh+) powoduje powstanie przeciwciał niszczących krwinki Rh+ Jeżeli w małżeństwie mężczyzna ma krew RH+, a kobieta ma Rh-, to podczas pierwszej ciąży (lub transfuzji krwi Rh+) krwinki Rh+, przenikając (zazwyczaj w razie uszkodzenia łożyska w czasie porodu) do krwiobiegu kobiety, powodują wytwarzanie się u niej przeciwciał skierowanych przeciw krwi zawierającej czynnik Rh (rys. 13.10). W czasie kolejnej ciąży płód z przekazanym od ojca czynnikiem Rh jest narażony na działanie przeciwciał anty-Rh. W chwili porodu dziecko takie normalnie ginęło na skutek rozpuszczenia się krwinek (hemoliza noworodkowa). Obecnie medycyna potrafi zjawisku temu zapobiegać przez szybkie przetoczenie krwi noworodkowi, ale jeszcze kilkanaście lat temu stwierdzaliśmy na Kurpiach znaczną umieralność z tego powodu. W rodzinach o potencjalnych. tendencjach do konfliktu serologicznego (ojciec Rh+, matka Rh) przeżywało 68°/o dzieci, w rodzinach pozostałych – 80% dzieci. Interesujący jest przy tym fakt, który ma także związek z innymi objawami heterozygotycz- ności – w rodzinach o niezgodnych grupach krwi małżonków notowano większą płodność (średnio 8 ciąży wobec 6 w innych rodzinach).

Czytaj całość