Daily Archives 18 czerwca 2015

NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE CZ. II

Chcąc bardzo orientacyjnie i szacunkowo podać jakiś rząd wielkości, przytoczymy dane opracowane w latach 1974/75 dla Warszawy. Instytucje zajmujące się nieprzystosowaniem młodzieży zgadzały się z tym, , że w Warszawie liczba młodzieży agresywnej, tzw, „gitowców” i im podobnych, wynosiła 5-7 tys., zaś zaawansowane postacie wyłączeniowe (postawy typu hippi oraz toksykomani) obliczono na 500 do tysiąca przypadków. Podkreślić należy, że były to jednak zupełnie dowolne szacunki, oparte na ówczesnej znajomości środowisk, oraz że był to okres szczytowego nasilenia tych zjawisk w Warszawie.

Czytaj całość

Szkolna służba zdrowia

Dziecko uczęszczające do przedszkola jest pod opieką szkolnej służby zdrowia. Istnieje podstawowe założenie, że dziecko ma mieć zapewnioną opiekę tego samego lekarza w stanie zdrowia i w czasie choroby. Taka integracja opieki profilaktycznej i leczniczej jest założeniem słusznym. Istnieje także tendencja do utrzymania ciągłości opieki w ręku jednego lekarza na przestrzeni wielu lat, aczkolwiek są wątpliwości, czy rzeczywiście może on opiekować się skutecznie przedszkolakami (a nawet niemowlętami) i młodzieżą w okresie dojrzewania i w wieku młodzieńczym.

Czytaj całość

WYCHOWANIE ZDROWOTNE CZ. II

Wychowanie zdrowotne, podobnie jak wychowanie muzyczne, techniczne, plastyczne itp., jest częścią całego procesu wychowania, zmierzającą do jak najpełniejszego wyposażenia człowieka nie tylko w wiedzę o zdrowiu, ale w odpowiednie umiejętności i nawyki, mające znaczenie dla zdrowia, do kształtowania postaw i motywacji zapewniających rzeczywiste stosowanie zasad higieny, do kształtowania zainteresowań sprawami zdrowia.

Czytaj całość