Daily Archives 16 czerwca 2015

Żywienie ma wpływ na zmiany wysokości ciała

Spośród czynników środowiskowych główną przyczyną zmian wysokości ciała, a także akceleracji rozwoju jest żywienie. Na skutek niedożywienia ginie rokrocznie miliony istnień ludzkich, a u dziesiątków milionów ulega zahamowaniu rozwój fizyczny i umysłowy. Jest to, najogólniej rzecz biorąc, efekt nierównego' podziału dochodu, a w ślad za tym i spożycia żywności. Rysunek 13.16 przedstawia, jaki byłby świat (wyobrażono to zmienioną proporcjonalnie wielkością obszaru poszczególnych państw), gdyby brano pod uwagę dochód narodowy, a rys. 13.17 kraje rozwijające się rodowego oraz liczbie ludności pokazuje analogiczne ujęcie wielkości poszczególnych państw z punktu widzenia liczby ludności, Proste zestawienie tych dwóch map wskazuje na ekonomiczne przyczyny niedożywienia. W krajach rozwijających się mieszka ponad 70% ludności świata, natomiast dochód narodowy nie sięga nawet 20% całości dochodu na święcie: kraje rozwinięte gospodarczo, zamieszkiwane przez mniej niż 30% ludności świata, osiągają ponad 80% dochodu (rys. 13,18). W krajach rozwiniętych gospodarczo przemiany charakteryzują się na ogół zwiększaniem wysokości ciała i przyspieszeniem, rozwoju zamieszkującej je ludności. W niektórych krajach rozwijających się można zaobserwować omawiane przemiany, i to nawet w nasilonym tempie, ale w innych brak pozytywnych zmian stanu biologicznego ludności. Polska należy do krajów rozwiniętych gospodarczo, w których przemiany są jeszcze dość szybkie Tego rodzaju zmiany są obiektywnymi miernikami polepszających się ogólnych warunków bytowych ludności mimo przejściowych trudności gospodarczych.

Czytaj całość

Leczenie nerwicy

Leczenie nerwicy zawsze – jeżeli nie ogranicza się tylko do zapisywania środków farmakologicznych – jest trudne, pracochłonne i długotrwałe. Ogromną rolę w procesie tym mogą odegrać wychowawcy i nauczyciele. Niestety, jak dotąd znacznie częściej są oni „współtwórcami” nerwic uczniów.

Czytaj całość