Daily Archives 2 maja 2015

Normalność i prawidłowość stanu biologicznego

W tym miejscu należy wyjaśnić dwa istotne pojęcia w ocenie stanu biologicznego: są nimi normalność i prawidłowość. Najogólniej mówiąc, normalne jest to, co odpowiada warunkom, w jakich zostało ukształtowane. Normalne jest więc mniejsze dziecko w warunkach niedoborów pokarmowych oraz duże w warunkach dobrego odżywiania. Dziecko zbyt małe w wyniku niedoborów żywności nie może być jednak uważane za prawidłowo rozwinięte. Prawidłowe jest bowiem to, co odpowiada pewnym kryteriom, w danym wypadku prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Względem norm opartych na dzieciach racjonalnie żywionych dziecko ze złych warunków bytowych będzie nieprawidłowo rozwinięte Zaistniałe sytuacje ilustruje rys. 2. Przedstawia on rozkłady cech w postaci krzywych normalnych. Krzywa taka charakteryzuje się tym, że najwięcej jest osobników średnich, im zaś bardziej wielkość cechy jest odchylona od średniej, tym mniej jest takich osób w obu kierunkach od wielkości średniej, a więc układ jest symetryczny. Populacja żyjąca w warunkach zdecydowanie dobrych będzie przesunięta ku wielkościom większym cechy, na którą warunki te mają wpływ (np. wysokości ciała), natomiast populacja w złych warunkach bytowych – w kierunku obniżonych wielkości badanej cechy. Przeanalizujmy ocenę osobnika (punkt 1), który wobec rozkładów obu tych populacji (rys. 2) zajmowałby pozycję średnią. Przy przyrównaniu go do populacji z warunków dobrych ocenilibyśmy go jako opóźnionego w rozwoju, podczas gdy względem populacji ze złych warunków bytowych byłby on ponad, średnią, a więc przyspieszony w rozwoju danej cechy. Z kolei osobnik oznaczony jako 2 wykraczałby poza zakres zmienności populacji ze złych warunków, co nasuwałoby myśl o nienaturalnym jego rozwoju. Jednak gdyby należał on do populacji z dobrych warunków, wykazywałby ponad średni rozwój, który kwalifikowałby go do dzieci o dobrym stanie rozwoju, Osobnik 3, przeciętny w populacji z warunków złych, a więc w normie, byłby znacznie opóźniony w rozwoju na tle populacji z warunków dobrych.

Czytaj całość