Monthly Archives Maj 2015

Choroby alergiczne

Zanim omówione zostaną najczęstsze przejawy i postacie chorób alergicznych, należy przedstawić, na czym polega samo zjawisko uczulenia, inaczej zwane alergią.

Czytaj całość

Okres niemowlęcy – dalszy opis

Jeszcze ważniejszą rolę odgrywa rodzina w rozwoju uczuciowym i emocjonalnym. Pierwszą osobą, do której dziecko się przywiązuje, jest matka. Na tym etapie kształtuje się potrzeba więzi emocjonalnej, która przecież jest istotnym elementem popędu płciowego. Poza życiem erotycznym właściwy rozwój emocjonalny jest ważny także dla innych aspektów życia społecznego. Człowiek uczuciowo zimny jest niezdolny do emocjonalnych reakcji, nie umie przywiązywać się do innych ludzi, nie będzie patriotą, nie będzie solidarny w grupie zawodowej, w miejscu pracy, co gorsza – może stać się człowiekiem szkodliwym, funkcio- nującym w społeczeństwie nieprawidłowo. Człowiek taki jest także po prostu nieszczęśliwy.

Czytaj całość

Grypa i różyczka

Grypa. Jest to choroba wywoływana różnymi typami wirusa o dużej zakażności, mająca postać epidemii pojawiających się co pewien czas i dających znaczną zapadalność. Upamiętniła się zwłaszcza epidemia grypy tzw. hiszpanki po pierwszej wojnie światowej, która spowodowała większą liczbę zgonów niż działania wojenne pierwszej wojny światowej. Na, grypę zapadają nie tylko ludzie starzy, ale także młodzi i w pełni sił. Choroba ta jest trudna do rozpoznania, gdyż w jej przebiegu pojawiają się objawy nieswoiste – ból głowy, podwyższona ciepłota, nieżyt nosa, kaszel, niekiedy także krwawienie z nosa, i rozpoznanie można postawić tylko na podstawie badań laboratoryjnych. W okresie epidemii chorobę tę ustala się z dużym prawdopodobieństwem tylko na podstawie objawów ogólnych.

Czytaj całość

Leczenie rzeżączki

Kiła jest chorobą, w której po raz pierwszy zastosowano penicylinę jako pierwszy lek z grupy antybiotyków. Wczesne wykrycie kiły gwarantuje wyleczenie. Kobieta chora w czasie ciąży przekazuje infekcję płodowi: mamy wtedy do czynienia z kiłą wrodzoną, która jest uleczalna, jeżeli leczenie zostanie podjęte jeszcze w okresie ciąży. Każda kobieta zgłaszająca się na okresowe badania do poradni K poddawana jest badaniu serologicznemu w celu wykrycia kiły.

Czytaj całość

Przewlekle choroby zakaźne – dalszy opis

Choroby zakaźne przenoszone na drodze płciowej: kiła (syfilis) i rze- żączka. Obie te choroby przenoszą się najczęściej w czasie kontaktu seksualnego, choć znane są przypadki zakażeń na drodze pozapłciowej. Każda z tych chorób ma inny przebieg i inne znaczenie.

Czytaj całość

Rozwój popędu seksualnego

Popęd seksualny jest zjawiskiem złożonym. Na zachowanie seksualne wpływa bardzo Wiele różnych czynników i ostatecznie jest ono wypadkową różnych wpływów. U człowieka jest to również zależne od wielu wpływów pozabiologicznych: od obyczajowości, poglądów religijnych czy filozoficznych, od sytuacji społecznej itp.

Czytaj całość

Jąkanie

Do najczęściej spotykanych wad artykulacyjnych u dzieci i młodzieży zaliczamy: seplenienie – cechujące się wadliwym wymawianiem s, z, c – sz, ż, dź, dz – ś, ź, ć: reranie – nieprawidłowe wymawianie r: łełanie – wadliwe wymawianie ł: gęganie – wadliwe wymawianie g, k: bezdźwięczność – zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne b-p, g-k, d-t, w-f: . mowa nosowa (zamknięta i otwarta) – spowodowana niedrożnością nosa, wadliwą budowę podniebienia twardego i nieprawidłową funkcją podniebienia miękkiego.

Czytaj całość

Pomiary dziewczynki M. S. w wieku od 8 do 12 lat

Liczba większa od 100 oznacza rozwój badanego dziecka szybszy niż typowy dla dziecka w danym wieku i o danej budowie ciała, mniejsza – wolniejszy, zaś równa 100 – tempo właściwe dla danego wieku. Odczytu WRR można dokonać bez obliczeń, z zamieszczonego na rys. 19 no- mogramu: przykładając linijkę na osi lewej do odpowiedniej dla dziecka PPRS, a na osi prawej – do odpowiedniej dla PPSO, na przecięciu ze środkową linią skośną odczytujemy na niej wielkość WRR.

Czytaj całość

Rytmika sezonowa – ciąg dalszy

Powiązania z sezonem roku są złożone. Świadczy o tym m.in. fakt, że najcięższe noworodki rodzą się w czerwcu i lipcu, najlżejsze w grudniu i styczniu. Może to być wpływ niedoborów pokarmowych w ostatnich miesiącach ciąży, szczególnie witamin. Jednak trudniej wytłumaczyć, dlaczego wyższy poziom inteligencji (w późniejszym wieku) cechuje dzieci urodzone od lipca do października, a najniższy od grudnia do kwietnia (rys. 12.3). Zjawisko to jest wiązane z dobrymi warunkami zdrowotnymi w miesiącach, w których rodzą się dzieci o najwyższym II, a jak wiadomo, warunki żywieniowe i higieniczne pierwszych miesięcy potomstwa oraz występowa- nie czynników zdrowotnych w różnych porach roku po urodzeniu mają olbrzymie znaczenie dla rozwoju układu nerwowego i jego funkcji.

Czytaj całość

Nerwice a rozwój fizyczny i psychiczny

Brak jest bezpośrednich dowodów, by nerwica wpływała niekorzystnie na rozwój somatyczny. Oczywiście, ostra nerwica (o dużym nasileniu), jeżeli wiąże się np. z zaburzeniami odżywiania (brakiem łaknienia) czy bezsennością, może prowadzić do zaburzeń somatycznych. Także niektóre przypadki nerwic niekiedy przechodzą jakby w kolejny etap – w choroby psychosomatyczne – chorobę wrzodową, wieńcową itp., o czym już wspomniano. Znany jest wpływ nerwicy na stan układu hormonalnego, w tym najlepiej poznane są wpływy stresów psychicznych na cykl miesiączkowy kobiety, funkcję tarczycy itp.

Czytaj całość

Higiena psychiczna

W początku bieżącego stulecia wzrost zaniepokojenia stanem zdrowia psychicznego i opieką zdrowotną nad ludźmi psychicznie chorymi zrodził i rozwijał ruch społeczny określany jako higiena psychiczna. Powstawały organizacje skupiające lekarzy, pedagogów, psychologów i działaczy społecznych, tworzono placówki naukowo-badawcze. Podjęto wiele prac mających na celu wyjaśnienie przyczyn zaburzeń psychicznych u ludzi oraz opracowano założenia działania profilaktycznego i terapeutycznego.

Czytaj całość